Контекст на енергийната политика

Смяна на език
Страница Последна промяна 22-04-2016
Събитията в политиката, случили се през последните години, доведоха до промяна на политическия фокус към екологична устойчивост, конкурентноспособност и сигурност на енергоснабдяването. Продължаващият обществен дебат за възстановимите енергийни източници, новите технологии, енергийната ефективност, емисиите на парникови газове и изменението на климата също поставиха енергията на челно място в политическата програма както в Европа, така и в света.

През януари 2007 г. Европейската комисия предложи интегриран пакет за енергията и изменението на климата, за да намали емисиите на парникови газове. Енергийният пакет цели да създаде нова енергийна политика на Европа при борбата с изменението на климата и да повиши енергийната сигурност и конкурентоспособността на ЕС.

Пакетът се базира на три основни точки:

  • Действителен вътрешен енергиен пазар. Това цели да даде на енергийните потребители реален избор и да насърчи големите инвестиции, необходими на енергетиката. От 1 юли 2007 г. всички европейски граждани могат свободно да избират своя доставчик на електричество и газ. Европейската комисия ще трябва да гарантира честна и динамична конкуренция в държавите-членки.
  • Ускоряване на преминаването към нисковъглеродна енергия. Това цели да поддържа позицията на ЕС на световен лидер в областта на възстановимата енергия, като предлага до 2020 г. най-малко 20% от енергийните нужди на ЕС да бъдат задоволявани от възстановими енергийни източници.
  • Енергийна ефективност. Това цели да спести 20% от потреблението на първична енергия до 2020 г., като по този начин потвърждава предишна цел на Комисията. Той също така предлага увеличение на използването на автомобили с нисък разход на гориво; по-строги стандарти и по-добро обозначаване на електроуредите; подобрени енергийни характеристики на съществуващите сгради в ЕС; и подобрена ефективност на производството, преноса и разпределението на топлина и електричество.

През март 2007 г. Европейският съвет прие повечето от тези предложения и съгласува действия за разработване наинтегрирана устойчива европейска политика по изменението на климата и енергията. Изработената като резултат политика е с насоченост към постигане на следните три цели:

  • Повишена сигурност на снабдяването;
  • Гарантиране конкурентоспособността на европейските икономики и наличието на енергия с разумна цена;
  • Насърчаване на екологична устойчивост и борба с изменението на климата.

За да изпълни тези цели, през 2007 г. Европейският съвет прие цялостен енергиен план за действие за периода 2007-2009 г., който включва приоритетни действия в следните области: вътрешен пазар на газ и електричество; сигурност на снабдяването; международна енергийна политика; енергийна ефективност и възстановима енергия; и енергийни технологии.

През януари 2008 г. Европейската комисия представи още предложения за борба с изменението на климата и насърчаване на използването на възстановима енергия, включително и правноообвързващи цели за държавите-членки.

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100