Дейности на ЕАОС в областа на енергетиката

Смяна на език
Страница Последна промяна 22-04-2016
Една основните дейности на ЕАОС в областта на енергетиката е мониторинга на интегрирането на проблемите на околната среда в енергийния сектор. Набор от „енергийни и екологични показатели“ се актуализира и публикува всяка година. В допълнение на това, ЕАОС редовно публикува доклад за енергетиката и околната среда, както и оценки за очакваните ползи и натиск за околната среда от различните дялове възстановима енергия.

Енергийно-екологичните показатели са организирани около шест въпроса на политиките:

  • Намалява ли въздействието на използването и производството на енергия върху околната среда?
  • Намалява ли използването на енергия?
  • Колко бързо се увеличава енергийната ефективност?
  • Има ли преминаване към по-малко замърсяващи горива?
  • Колко бързо се въвеждат технологиите за възстановима енергия?
  • По-добре ли се включват разходите за околна среда в ценовата система?

Показателите са важни също и за мониторинг наСтратегията на ЕС за устойчиво развитие, подготовката надоклада на ЕС за инвентаризацията на парникови газове за Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКИКООН) и за докладване на тенденциите и прогнозите за емисиите на парникови газове в Европа съгласно Протокола от Киото.

Докладът на ЕАОС за енергетиката и околната среда анализира тези въпроси по интегриран начин, като разглежда производството и потреблението на енергия, източниците на възстановима енергия, новите технологии, енергийната ефективност, емисиите на парникови газове и изменението на климата. Докладът се структурира на базата на набор от енергийни и екологични показатели.

ЕАОС също така извършва оценки на ползите за околната среда и натиска, който се очаква да бъде породен от различните дялове възстановима енергия, като част от общото производство на енергия за 2010, 2020 и 2030 г. Това включва:

  • анализ на ползите за околната среда въздействия на различните видове използване на биомаса за транспорт, отопление и електричество;
  • определяне на потенциала на вятърната енергия, който е наличен в Европа, без да се създава допълнителен натиск върху околната среда.
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100