следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво е необходимо, за да стане икономиката на Европа в по-голяма степен кръгова?

HelpCenter FAQ

Чрез постигането на по-изразен кръгов характер на икономиката може да се намали добивът на ресурси и генерирането на отпадъци, да се повиши ефективността на ресурсите, да се намалят емисиите на парникови газове и други вещества, както и да се реализира принос за запазване на биологичното разнообразие. Същевременно икономиката на Европа все още има в голяма степен линеен характер и се нуждае от преосмисляне на начина, по който продуктите и материалите се проектират, произвеждат, предлагат на пазара, използват и оползотворяват. Във връзка с това са необходими повече инвестиции в увеличаване на мащаба на прилагането на перспективни иновации и по-ефективно наблюдение на напредъка към постигане на кръгов характер. 

ЕАОС е изготвила около 20 публикации, посветени на тази тема, които могат да насочат читателя към отговора на този общ въпрос. Вж. например Paving the way for a circular economy – insights on status and potentials („Проправяне на пътя към изграждане на кръгова икономика — данни за актуалното положение и потенциала“), The circular economy and the bioeconomy – partners in sustainability („Кръговата икономика и биоекономиката — партньори за устойчивост“) и Circular by design – Products in the circular economy („Кръгов характер още на етапа на проектирането — продуктите в кръговата икономика“). 

Допълнителни заглавия от базата данни с публикации на ЕАОС можете да намерите на: Публикации на ЕАОС за кръговата икономика

Permalinks

Действия към документ