Osobné nástroje

ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Témy / Znečisťovanie ovzdušia / Znečisťovanie ovzdušia

Znečisťovanie ovzdušia

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 12. 2014 11:08
Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. V Európe sa za posledné desaťročia podstatne znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok, čo viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia v celom regióne. Koncentrácie znečisťujúcich látok sú však stále príliš vysoké a problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú. Významná časť obyvateľstva Európy žije v oblastiach, najmä v mestách, kde sa prekračujú normy kvality ovzdušia: znečistenie ozónom, oxidom dusičitým a pevnými časticami predstavuje vážne zdravotné riziká. Niekoľko krajín prekročilo jeden alebo viacero svojich emisných limitov na rok 2010 na emisie štyroch dôležitých znečisťujúcich látok. Znižovanie znečistenia ovzdušia preto ostáva naďalej dôležité.

Znečistenie ovzdušia je miestnym, celoeurópskym a hemisférickým problémom. Znečisťujúce látky vypustené v jednej krajine sa môžu preniesť do atmosféry a prispieť k zlej kvalite ovzdušia alebo ju spôsobiť niekde inde.

Pevné častice a prízemný ozón sa v súčasnosti vo všeobecnosti považujú za dve znečisťujúce látky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na zdravie človeka. Dlhodobé vystavenie a vystavenie vplyvu týchto znečisťujúcich látok v ich najvyšších hodnotách vedú k rôznym závažným následkom, od poškodenia respiračného systému až po predčasnú smrť. Je možné, že za posledné roky bolo až 40 % mestského obyvateľstva Európy vystavených koncentráciám hrubých pevných častíc (PM10) v okolitom ovzduší, ktoré prekračujú stanovené limity EÚ na ochranu ľudského zdravia. Až 50 % obyvateľstva žijúceho v mestských oblastiach mohlo byť vystavených úrovniam ozónu, ktoré prekračujú cieľovú hodnotu EÚ. Odhaduje sa, že výskytom jemných pevných častíc (PM2.5) v ovzduší sa znižuje očakávaná dĺžka života v EÚ o viac ako osem mesiacov.

Znečistenie ovzdušia nášmu zdraviu škodí. Znižuje očakávanú dĺžku života človeka v priemere o viac ako osem mesiacov a o viac ako dva roky v najviac znečistených mestách a regiónoch. Členské štáty sa musia urýchlene plniť normy EÚ pre kvalitu ovzdušia a znížiť emisie znečisťujúcich látok.

Janez Potočnik, komisár EÚ pre životné prostredie

 Znečistenie ovzdušia poškodzuje aj naše životné prostredie.

 • Acidifikácia sa v oblastiach Európy s citlivými ekosystémami vystavených usadzovaniu nadmernej kyslosti zlúčenín síry a dusíka v období medzi rokmi 1990 a 2010 významne znížila.
 • Eutrofizácia, environmentálny problém spôsobený nadmerným vyživovaním ekosystémov, nezaznamenala veľký pokrok. Územie citlivých ekosystémov zaťažené nadmerným množstvom dusíka zo vzduchu sa v období medzi rokmi 1990 a 2010 zmenšilo len mierne.
 • Škody na úrode sú spôsobené vysokými koncentráciami ozónu. Väčšina poľnohospodárskych plodín je vystavená úrovniam ozónu, ktoré prekračujú dlhodobý cieľ EÚ zameraný na ochranu vegetácie. Týka sa to predovšetkým významnej časti poľnohospodárskych oblastí, najmä v južnej, strednej a vo východnej Európe.

Kvalita ovzdušia v Európe sa nie vždy zlepšovala v súlade so všeobecným poklesom antropogénnych (človekom spôsobených) emisií znečisťujúcich látok. Dôvody tohto javu sú komplexné:

 • nie vždy existuje zrejmý priamy vzťah medzi znižovaním emisií a koncentráciami znečisťujúcich látok pozorovaných v ovzduší;
 • rastie podiel diaľkovej prepravy znečisťujúcich látok do Európy z iných krajín severnej pologule.

Preto je naďalej potrebné sa cielene usilovať o znižovanie emisií v záujme ďalšej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v Európe.

Zdroje znečistenia ovzdušia

Existujú rôzne zdroje znečistenia ovzdušia, a to antropogénne a prírodné:

 • spaľovanie fosílnych palív pri výrobe elektriny, v doprave, priemysle a domácnostiach;
 • priemyselné procesy a používanie rozpúšťadiel, napríklad v chemickom priemysle a priemysle spracovania nerastných surovín,
 • poľnohospodárstvo,
 • spracovanie odpadov,
 • sopečné erupcie, vetrom naviaty prach, spŕšky morskej soli a emisie prchavých organických zlúčenín z rastlín sú príkladmi prírodných zdrojov emisií.

Politiky Európskej únie

Dlhodobým cieľom EÚ je dosiahnuť také úrovne kvality ovzdušia, ktoré nevedú k neprijateľným vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a neohrozujú ich. S cieľom znížiť mieru vystavenia vplyvom znečistenia ovzdušia podniká Európska únia kroky na mnohých úrovniach: prostredníctvom právnych predpisov; spoluprácou s odvetviami, ktoré sú zodpovedné za znečistenie ovzdušia, ako aj s medzinárodnými, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami; a prostredníctvom výskumu. Cieľom politík EÚ je znižovať mieru vystavenia vplyvom znečistenia ovzdušia prostredníctvom znižovania emisií a stanovenia limitov a cieľových hodnôt pre kvalitu ovzdušia.

Podrobnejšie informácie o európskych politikách týkajúcich sa znečistenia ovzdušia

Činnosť agentúry EEA

Európska environmentálna agentúra (EEA) je centrom údajov o znečistení ovzdušia v Európskej únii; podporuje vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa emisií a kvality ovzdušia. Agentúra EEA sa takisto podieľa na hodnotení politík týkajúcich sa znečistenia ovzdušia a na rozvoji dlhodobých stratégií zameraných na zlepšovanie kvality ovzdušia v Európe.

Činnosť agentúry EEA sa zameriava na:

 • zverejňovanie celého radu údajov o znečistení ovzdušia,
 • dokumentovanie a posudzovanie trendov znečisťovania ovzdušia a súvisiacich politík a opatrení v Európe, a
 • skúmanie kompromisov a súčinnosti medzi znečistením ovzdušia a politikami v rozličných oblastiach vrátane zmeny klímy, energie, dopravy a priemyslu

Podrobnejšie informácie o činnosti agentúry EEA

Užitočné odkazy

Agentúra EEA zverejnila výber odkazov týkajúcich sa znečistenia ovzdušia.

Súvisiaci obsah

Pozri tiež

Geographic coverage

Europe

Komentáre

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100