Osobní nástroje

další
předchozí
položky

Přeskočit na obsah. | Přeskočit na navigaci

Sound and independent information
on the environment

Nacházíte se zde: Úvod / Témata / Znečištění ovzduší / Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna Pondělí 15.12.2014 11:08
Znečištěné ovzduší škodí lidskému zdraví i životnímu prostředí. V uplynulých desetiletích v Evropě podstatně klesly emise mnoha látek znečišťujících ovzduší, což vedlo ke zlepšení kvality ovzduší v celém regionu. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší jsou však dosud příliš vysoké a přetrvávají problémy týkající se kvality ovzduší. Značná část evropského obyvatelstva, zejména ve městech, žije v oblastech, v nichž jsou překračovány normy kvality ovzduší: znečištění ozonem, oxidem dusičitým a jemnými částicemi (PM) představuje závažné zdravotní riziko. Několik zemí překročilo jednu či více mezních hodnot emisí, jež si stanovily v roce 2010 pro čtyři hlavní látky znečišťující ovzduší. Snižování znečištění ovzduší tudíž zůstává důležitým úkolem.

Znečišťování ovzduší je jak místní a celoevropskou záležitostí, tak i problémem týkajícím se celé polokoule. Znečišťující látky vypuštěné do ovzduší v jedné zemi se mohou dále šířit atmosférou a přispívat tak ke špatné kvalitě ovzduší nebo jejímu zhoršení v dalších oblastech.

V současnosti se za nejvýznamnější z hlediska dopadu na lidské zdraví všeobecně považují dvě znečišťující látky, a to jemné částice v ovzduší a přízemní ozon. Dlouhodobá nebo maximální expozice těmto znečišťujícím látkám může mít na lidské zdraví různě závažný vliv, od poškození dýchací soustavy až po předčasné úmrtí. V posledních letech mohlo být až 40 % obyvatelstva evropských měst vystaveno koncentracím jemných částic hrubé frakce (PM10) přesahujícím mezní hodnoty, které EU stanovila pro ochranu zdraví, a až 50 % mohlo být vystaveno hladinám ozonu přesahujícím cílovou hodnotu EU. Odhaduje se, že částice jemné frakce (PM2.5) v ovzduší zkrátily průměrnou délku lidského života v EU o více než osm měsíců.

Znečištění ovzduší škodí našemu zdraví. Délku lidského života zkracuje průměrně o více než osm měsíců a v nejvíce znečištěných městech a oblastech o více než dva roky. Členské státy musí rychle splnit normy EU v oblasti kvality ovzduší a snížit emise látek znečišťujících ovzduší,

uvedl Janez Potočnik, komisař EU pro životní prostředí.

Znečištění ovzduší škodí rovněž životnímu prostředí.

 • Mezi lety 1990 a 2010 byla podstatně snížena acidifikace v evropských oblastech s citlivými ekosystémy, které byly vystaveny kyselé depozici v důsledku nadměrného výskytu sloučenin síry a dusíku.
 • Při snižování eutrofizace, což je ekologický problém způsobený nadměrným obohacováním ekosystémů o živiny, bylo dosaženo skromnějšího pokroku. Rozloha citlivých ekosystémů, které byly postiženy nadměrným zatížením atmosférickým dusíkem, se v letech 1990 až 2010 snížila jen nepatrně.
 • Vystavení vysoké koncentraci ozonu způsobuje škody na plodinách. Většina zemědělských plodin je vystavena hladinám ozonu, které překračují dlouhodobý cíl EU stanovený pro ochranu rostlin. Týká se to především značné části zemědělských pozemků, a to zvláště v jižní, střední a východní Evropě.

Zlepšování kvality ovzduší v Evropě nejde vždy stejným tempem jako celkový pokles antropogenních (způsobených lidskou činností) emisí látek znečišťujících ovzduší. To má vícero příčin:

 • neexistuje vždy jasná přímá úměra mezi poklesem emisí a koncentrací znečišťujících látek zjištěných v ovzduší,
 • zvyšuje se význam dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší z jiných zemí severní polokoule do Evropy.

Proto je stále zapotřebí vyvíjet cílené úsilí k posílení ochrany lidského zdraví a životního prostředí v Evropě.

Zdroje znečištění ovzduší

Existují různé zdroje znečištění ovzduší, antropogenní i přírodní:

 • spalování fosilních paliv při výrobě elektřiny, v dopravě, průmyslu a v domácnostech,
 • průmyslové procesy a používání rozpouštědel, například v chemickém průmyslu a při zpracování nerostů,
 • zemědělství,
 • zpracování odpadu,
 • příkladem přírodních zdrojů emisí jsou sopečná činnost, prach šířený větrem, solné výpary z mořské vody a emise těkavých organických látek z rostlin.

Politiky Evropské unie

Dlouhodobým cílem EU je dosáhnout takové úrovně kvality ovzduší, která nebude mít nepřijatelné dopady na lidské zdraví a životní prostředí a nebude pro ně znamenat riziko. EU o snížení expozice znečištěnému ovzduší usiluje na řadě úrovní: prostřednictvím právních předpisů, prostřednictvím spolupráce s odvětvími odpovědnými za znečištění ovzduší a s mezinárodními, vnitrostátními a  regionálními orgány a nevládními organizacemi a prostřednictvím výzkumu. Cílem politik EU je snížit expozici znečištěnému ovzduší snížením emisí a stanovením mezních a cílových hodnot pro kvalitu ovzduší.

Podrobnější informace o evropských politikách v oblasti znečištění ovzduší

Činnost agentury EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je datovým střediskem Evropské unie pro oblast znečištění ovzduší; podporuje uplatňování právních předpisů EU souvisejících s emisemi do ovzduší a jeho kvalitou. EEA se také podílí na hodnocení politik EU v oblasti znečištění ovzduší a na přípravě dlouhodobých strategií pro zlepšování kvality ovzduší v Evropě.

Činnost EEA se zaměřuje:

 • na zpřístupňování řady údajů o znečištění ovzduší veřejnosti,
 • na dokumentování a posuzování trendů v oblasti znečištění ovzduší, jakož i souvisejících politik a opatření v Evropě,
 • na zkoumání kompromisů a synergií mezi znečištěním ovzduší a politikami v různých oblastech, mimo jiné v oblasti změny klimatu, energetiky, dopravy a průmyslu.

Podrobnější informace o činnosti EEA

Užitečné odkazy

Agentura EEA zveřejnila přehled odkazů týkajících se znečištění ovzduší.

Související obsah

Viz také

Geographic coverage

Europe

Komentáře

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100