Hvem er vi

Endre språk
Side Sist endret 11.08.2016 - 16:18
Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et av Den europeiske unions såkalte byråer. Vår oppgave er å levere pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde for alle som er med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, samt for allmennheten. For tiden har EEA 33 medlemsland.

Forordningen om opprettelse av EEA ble vedtatt av Den europeiske union i 1990. Den trådte i kraft i slutten av 1993, straks etter at det ble bestemt at byrået skulle få sitt hovedkontor i København. Virksomheten kom i gang for fullt i 1994. Med denne forordningen ble også Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) opprettet.

Miljøbyråets mandat er:

  • å bidra til at EU og våre medlemsland kan treffe informerte avgjørelser med sikte på å forbedre miljøet ved å integrere miljøhensyn i den økonomiske politikken, slik at utviklingen blir bærekraftig
  • å samordne Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet)

Miljøbyråets største kunder er institusjoner i Den europeiske union —  Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet — samt våre medlemsland. I tillegg til disse, som alle er sentrale aktører i europeisk politikk, betjener vi også andre EU-institusjoner som Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen.

Næringslivet, den akademiske verden, frivillige organisasjoner og andre medlemmer av det sivile samfunn er også viktige brukere av informasjon fra Miljøbyrået. Vi søker å oppnå toveis kommunikasjon med våre kunder, slik at vi får god forståelse av deres informasjonsbehov og kan sørge for at informasjonen vi leverer, blir forstått og kan benyttes.

Alle ansatte i Miljøbyrået må overholde reglene for god forvaltningsskikk i deras kontakt med offentligheten. Disse reglene suppleres av en politikk for forebygging og håndtering av interessekonflikter og en strategi for bedrageribekjempelse.

Kontakt oss for mer informasjon.

Relatert innhold

Beslektede publikasjoner

Se også

Geographic coverage

Europe
Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100