Ποιοι είμαστε

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 11/08/2016 16:18
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθήκον μας είναι η παροχή έγκυρης, ανεξάρτητης πληροφόρησης για το περιβάλλον. Ο Οργανισμός αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη, υιοθέτηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, και για το ευρύ κοινό. Σήμερα, ο ΕΟΠ αριθμεί 33 χώρες μέλη.

Ο ιδρυτικός κανονισμός του ΕΟΠ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990. Τέθηκε σε εφαρμογή στα τέλη του 1993, αμέσως μετά την απόφαση εγκατάστασης του ΕΟΠ στην Κοπεγχάγη. Ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί ουσιαστικά το 1994. Με τον ιδρυτικό κανονισμό συστάθηκε και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ/EIONET).

Η εντολή του ΕΟΠ είναι:

  • Να συνδράμει την Κοινότητα και τις χώρες μέλη στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας στις οικονομικές πολιτικές και την πρόοδο στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας
  • Ο συντονισμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (EIONET)

Κύριοι πελάτες είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο — και οι χώρες μέλη. Εκτός από αυτή την κεντρική ομάδα συντελεστών της ευρωπαϊκής πολιτικής, εξυπηρετούμε επίσης και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Πέραν της ΕΕ, σημαντικοί χρήστες των πληροφοριών μας είναι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Επιδίωξή μας είναι η επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πελάτες μας, για να μπορούμε να προσδιορίζουμε με σωστό τρόπο τις ανάγκες πληροφόρησης που έχουν και για να είμαστε σίγουροι ότι οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι κατανοητές και αφομοιώσιμες από τους χρήστες τους.

Όλα τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να τηρούν τον «Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς» στις σχέσεις τους με το κοινό. Η υποχρέωση αυτή συμπληρώνεται και από την Πολιτική για τη διαχείριση και την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων και την στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικές δημοσιεύσεις

Βλ. επίσης

Geographic coverage

Europe
Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100