Affald og materialeressourcer

Skift sprog
Webside Sidst ændret 03/06 2016 03:32
Affald er et påtrængende miljømæssigt, samfundsmæssigt og økonomisk problem. Forbrugsstigningen og den økonomiske udvikling frembringer fortsat store affaldsmængder – og dermed skal der større indsats til for at begrænse og undgå det. Hvor affald tidligere var noget, man skulle skaffe sig af med, betragtes det i dag stadig mere som en ressource. Dette afspejler sig i omlægningen af affaldsbehandling fra bortskaffelse til genanvendelse og nyttiggørelse.

Afhængigt af, hvordan affald håndteres, kan det både påvirke menneskers sundhed og miljøet ved udledning til luft, jord, overfladevand og grundvand. Det kan imidlertid også repræsentere tab af råstofressourcer (metaller og andre genvindelige materialer) og kan have potentiale som energikilde.

Affald dannes i alle stadier af materialernes livscyklus.

  • udvinding (minedriftsaffald)
  • produktion og distribution (industriaffald, farligt affald og emballageaffald)
  • forbrug af produkter og tjenester (byaffald og affald fra elektrisk og elektronisk udstyr)
  • behandling (f.eks. sortering af rester fra genvindingsanlæg eller slagge fra forbrændingsanlæg).

Med forsvarlig affaldshåndtering er det muligt at beskytte sundheden og gavne miljøet samtidig med at naturlige ressourcer bevares.

I 2008 blev der i EU frembragt ca. 5,2 tons affald per person. Det største bidrag kommer fra byggeri og nedrivning, minedrift og stenbrud, men hver EU-borger frembringer derudover ca. 444 kg husholdningsaffald om året.

Tidligere var stigende forbrug og husholdningernes aftagende størrelse stærke drivkræfter for produktion af byaffald. Disse faktorer synes dog nu at blive koblet fri af produktionen af byaffald: Fra 1999 til 2010 stabiliseredes således mængden af byaffald per person i EU-27. Der er store forskelle mellem medlemsstaterne, både hvad angår affaldets art og affaldsproduktionens størrelse.

I EU har der været en klar omlægning af affaldsbehandlingen. I 2010 blev en stor andel (37 %) af fast byaffald (svarende til 10 % af den samlede affaldsproduktion i EU) fortsat deponeret. I dag går udviklingen i retning af genvinding/kompostering (38 %) eller forbrænding med energiudnyttelse (21 %) for forskellige affaldsstrømme.

Genvinding gavner miljøet ved at aflede affaldet fra lossepladserne, så udledningen af forurenende stoffer mindskes. I en økonomisk produktion er genvinding desuden med til at dække råstofbehovet ved at begrænse behovet for udvinding og forarbejdning af nye materialer.

Genvinding har derudover vigtige økonomiske og sociale fordele: Genvinding nærer den økonomiske vækst, fremmer innovation, skaber beskæftigelse og er med til at sikre tilgængeligheden af kritiske ressourcer. Genvinding er et vitalt led i en europæisk og global politisk prioritering: Omlægning til en grøn økonomi skaber velstand og sikrer et sundt miljø og social retfærdighed for nuværende og kommende generationer.

EU’s affaldsdirektiver fraskynder fra deponering af affald og fremmer genvinding/nyttiggørelse. Den økonomiske betydning af genvinding øges desuden af den kraftige stigning i materialeefterspørgslen, navnlig i de hurtigt voksende asiatiske økonomier.

EU’s politikker

EU’s nyere retsakter og strategier prioriterer affaldsforebyggelse, dvs. frikobling af affaldsproduktionen fra økonomisk vækst og miljøpåvirkning. Eksempler herpå er det reviderede affaldsrammedirektiv (2008/98/EF), temastrategien for affaldsforebyggelse og ‑genanvendelse og det sjette miljøhandlingsprogram for Det Europæiske Fællesskab (EAP).

Affaldsrammedirektivet sætter de overordnede rammer for forebyggelse og behandling af affald i EU. Det indfører og definerer grundbegreber og fastlægger principper for affaldsbehandling såsom affaldshierarkiet (figur 1), hvor affaldsforebyggelse er det foretrukne valg.

Waste Prevention	(Affaldsforebyggelse), Preparing for Re-use (Forberedelse til genanvendelse), Recycling	(Genvinding), Other Recovery (Anden nyttiggørelse), Disposal (Deponering)

Figur 1: Affaldshierarkiet

Affaldsrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at fastlægge programmer for affaldsforebyggelse senest den 12. december 2013. EEA opfordres til at gennemgå landenes fremskridt med at udforme og gennemføre sådanne programmer.

Affaldsrammedirektivet opstiller ambitiøse mål for genvinding af papir, metal, plast og glas fra husholdninger samt for bygge- og nedrivningsaffald.

EU-lovgivningen stiller desuden strenge krav til deponerings- og forbrændingsanlæg: De fleste affaldsbehandlingsaktiviteter er reguleret ved deponeringsdirektivet (1999/31/EF), affaldsforbrændingsdirektivet (2000/76/EF) og direktivet om industrielle emissioner (2010/75/EF). For særlige affaldsstrømme (f.eks. emballageaffald, udrangerede køretøjer og kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) er affaldshierarkiet omsat til konkrete mål for genvinding og/eller nyttiggørelse.

Ved at indføre begrebet livscyklus i den politiske planlægning opnår man, at virkningerne bliver vurderet fra vugge til grav og ikke skjules ved at blive flyttet til andre lande eller andre stadier i produktion og forbrug.

EEA's aktiviteter

EEA's affaldsvurderinger støtter politikudviklingen for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, herunder gennemførelse af tematiske strategier for bæredygtig udnyttelse af naturlige ressourcer, for affaldsforebyggelse og genvinding, og en køreplan for et ressourceeffektivt Europa.

Aktiviteterne er følgende:

EEA's gruppe vedrørende bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion leder agenturets arbejde vedrørende affald. Aktiviteterne gennemføres ved samarbejde med EEA's temacenter om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion (ETC/SCP) og med EEA's landenetværk Eionet. Eurostat indsamler affaldsdata og har været vært for miljødatacentret for affald siden 2008.

Kommende initiativer

EEA vil støtte Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet såvel som EEA’s medlemslande og samarbejdslande med en række nye affaldsindikatorer og et koncept for vurdering af programmer til affaldsforebyggelse. Agenturet vil desuden afslutte sin nylige analyse af deponeringsafgifter, grænseoverskridende affaldstransport og ressourcepotentiale for kritiske metaller i elektronikaffald i Europa. Disse aktiviteter vil fremme gennemførelsen af affaldspolitikkerne i EU. Affald er desuden et af de højtprioriterede områder i EEA’s internationale samarbejdsprojekter med landene i det europæiske naboskab.

Geographic coverage

Europe
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100