Strumenti ta' politika

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 03 Jun 2016, 03:32 AM
Il-politiki għandhom rwol ewlieni sabiex jiddeterminaw u jtejbu l-qagħda ta’ l-ambjent tagħna. Il-politiki ambjentali Ewropej żviluppaw ħafna minn mindu ġie deċiż l-ewwel Programm ta’ Azzjoni Ambjentali fl-1973. Minn dak iż-żmien ’l hawn, ġew adottati bosta mijiet ta’ atti legali li jindirizzaw kwistjonijiet ambjentali.

Metagħall-ewwel bdew jiġu żviluppati politiki ambjentali Ewropej, ħafna mill-istrumenti ta’ politika ffokaw fuq problemi ambjentali speċifiċi. Peress li ma hemm ebda strument ta’ politika waħdu li jista’ jipprovdi soluzzjoni għal kull problema, il-firxa ta’ politiki twessgħet b’mod gradwali sabiex tindirizza l-problemi dejjem iktar kumplessi marbutin ma’ l-ambjent u s-saħħa. Illum il-ġurnata, ħafna mill-interventi tal-politiki ambjentali jgħaqqdu:

  • approċċi regolatorji tradizzjonali, kultant imsejħin “miżuri ta’ kmand u kontroll” (pereżempju standards dwar l-emissjonijiet, projbizzjonijiet ta’ sustanzi tossiċi, u strumenti għall-ippjanar ta’ l-art);
  • strumenti bbażati fuq is-suq (bħal taxxi ambjentali u negozjar ta’ emissjonijiet b’effett ta’ serra);
  • sensibilizzazzjoni (inklużi, pereżempju, tikkettar enerġetiku u kampanji ta’ komunikazzjoni).

L-aħħar programm ta’ azzjoni ambjentali tal-UE, is-Seba’ EAP, jipprovdi qafas integrat għal dawn l-interventi ta’ politika. Jistabbilixxi l-ambizzjoni fit-tul ta’ ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna.

Nevalwaw il-politiki ambjentali sabiex naraw liema jaħdmu, u kif jaħdmu

Ninsabu bejn wieħed u ieħor bejn il-bidu tal-politika ambjentali fil-livell Ewropew, li bdiet kmieni fis-snin sebgħin, u l-objettiv ta’ l-2050 għall-kisba ta’ sostenibbiltà kif jistabbilixxi s-Seba’ EAP. Il-politika ambjentali Ewropea hija rikonoxxuta bħala waħda mill-aqwa fid-Dinja. L-ambjent tagħna kieku jidher kemxejn differenti mingħajrha, kif turi l-aħħar valutazzjoni li għamlet l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “The European environment — state and outlook 2015 (L-ambjent Ewropew - stat u prospetti għall-2015)”. Flimkien ma’ dawn il-valutazzjonijiet, jistgħu jsiru mistoqsijiet bħal “x’jaħdem?”, “kif jaħdem?”, “x’inhuma l-iżvantaġġi?” u “x’inhuma l-prerekwiżiti biex jaħdem?” sabiex titjieb il-politika ambjentali, l-implimentazzjoni tagħha kif ukoll it-tifsila tagħha. L-evalwazzjoni tal-politika tgħin sabiex dawn il-mistoqsijiet jingħataw tweġiba.

Normalment, l-evalwazzjonijiet jindirizzaw kriterji ta’ evalwazzjoni differenti. Dawn il-kriterji spiss jiffokaw fuq ir-rilevanza tal-politiki, l-effettività u l-effiċjenza tagħhom, kif ukoll il-koerenza tagħhom, iżda anki l-valur miżjud tal-politiki f’livell Ewropew, nazzjonali jew lokali. Iktar riċentement, ir-rilevanza ta’ dawn il-kriterji ġiet rikonoxxuta fil-qafas ta’ l-inizjattivi ta’ l-UE għat-titjib tat-tfassil tal-liġijiet, magħrufa wkoll bħala l-inizjattiva għal Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Hemm firxa ta’ għodod u metodi ta’ evalwazzjoni disponibbli sabiex il-politiki ambjentali jiġu evalwati fl-isfond ta’ dawn il-kriterji, pereżempju l-Evalsed sourcebook tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-kontribuzzjonijiet ta’ l-EEA għall-evalwazzjoni tal-politika ambjentali

L-EEA tipprovdi informazzjoni ambjentali għal dawk li jfasslu l-politiki u għall-pubbliku, u tikkontribwixxi għall-evalwazzjoni tal-politika ambjentali. Filwaqt li għall-ewwel kienet tiffoka fuq l-effikaċja tal-politiki (pereżempju r-rapportar dwar il-proġett tal-miżuri ambjentali), il-ħidma ta’ l-EEA evolviet sabiex bdiet tiffoka wkoll fuq:

  • metodoloġiji għall-evalwazzjoni, sabiex ikompli jitjieb il-fehim tagħna tar-relazzjoni bejn il-politiki u l-bidliet fil-qagħda ta’ l-ambjent Ewropew;
  • l-effett tal-politiki fuq sistemi speċifiċi, bħall-mobbiltà, sabiex ikun jista’ jinftiehem u jiġi evalwat aħjar il-mod li bih il-politiki jistgħu jikkontribwixxu għal tranżizzjonijiet favur soċjetà iktar sostenibbli fl-Ewropa;
  • l-integrazzjoni tal-politiki ambjentali f’oqsma politiċi oħrajn (pereżempju, il-politika komuni tas-sajd).

Il-pubblikazzjonijiet ta’ l-EEA li jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni tal-politika ambjentali huma disponibbli hawnhekk.

Links

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100