Отпадъци и материални ресурси

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016 03:32
Отпадъците са належащ екологичен, социален и икономически проблем. Нарастващото потребление и развиващата се икономика продължават да произвеждат големи количества отпадъци – като все повече усилия са необходими за намаляването и предотвратяването на образуването им. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси; това се вижда в смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към рециклиране и оползотворяване.

В зависимост от управлението им отпадъците могат да окажат въздействие както върху човешкото здраве, така и върху околната среда чрез емисиите във въздуха, почвата, повърхностните води и подпочвените води. Но могат да представляват и загуба на материални ресурси (чрез метали и други материали, които могат да се рециклират) и имат потенциал като енергийни източници.

Във всички етапи от жизнения цикъл на материалите се произвеждат отпадъци:

  • добив (минни отпадъци);
  • производство и разпространение (промишлени, опасни отпадъци и такива от опаковки);
  • потребление на продукти и услуги (битови и отпадъци от електрическо и електронно оборудване);
  • обработка (например остатъци при разделно сортиране от заводи за рециклиране или шлака от инсинератори).

Доброто управление на отпадъците може да опази общественото здраве и да благоприятства за околната среда, като междувременно подпомогне съхранението на природните ресурси.

През 2008 г. в ЕС са произведени около 5,2 тона отпадъци на глава от населението. Дейностите по строителство и разрушаване, миньорство и добив както и производство имат най-голям принос, но ежегодно всеки гражданин на ЕС произвежда около 444 кг битови отпадъци.

В миналото нарастващото потребление и тенденцията към по-малки домакинства бяха значими фактори за производството на битови отпадъци. Но тези фактори изглежда не са вече тясно свързани с производството на битови отпадъци: производството на битови отпадъци на глава от населението в ЕС-27 се стабилизира между 1999 г. и 2010 г. Държавите-членки демонстрират значителни различия по отношение на тенденциите в производството на отпадъци както и на количеството им.

В ЕС се наблюдава ясна смяна на фокуса при управлението на отпадъци. През 2010 г. голям дял (37 %) от твърдите битови отпадъци (които представляват 10 % от общите отпадъци, произведени в ЕС) са депонирани на сметища. Днес вместо това се наблюдава тенденцията за рециклиране/ компостиране (38 %) или изгаряне с оползотворяване на енергия (21 %) на различни потоци отпадъци.

Рециклирането е благоприятно за околната среда, тъй като отклонява отпадъци от сметищата, като по този начин се намаляват замърсяващите емисиите. Спомага и за задоволяване на търсенето на материали за стопанското производство, като по този начин намалява нуждата от добив и рафиниране на суровини.

Рециклирането също осигурява важни стопански и социални ползи: генерира икономически растеж, насърчава иновациите, създава работни места и спомага за осигурява наличието на критични ресурси. Рециклирането е жизненоважно за основния приоритет на политиката в Европа и по света: преминаването към зелена икономика, която създава просперитет, като междувременно поддържа здравословна околна среда и социално равенство за настоящите и бъдещите поколения.

Директивите на ЕС в областта на отпадъците препоръчват да се избягва депонирането на отпадъци на сметища и насърчават рециклирането/ оползотворяването на отпадъци. Друг фактор за увеличаването на икономическата значимост на рециклирането е силният ръст на търсенето на материали и по-специално бързоразвиващите се азиатски икономики.

Политиките на ЕС

Най-новите правни инструменти и стратегии на ЕС набелязват като приоритет предотвратяването на образуването на отпадъци, т.е. прекъсването на причинно-следствената връзката между производството на отпадъци и икономическия растеж и въздействието върху околната среда. Пример за това са изменената Рамкова директива за отпадъците (2008/98/ЕО), Тематичната стратегия за предотвратяване на образуването и за рециклиране на отпадъци и Шестата програма за действие на Общността за околната среда.

Рамковата директива за отпадъците осигурява основната рамка за предотвратяването на образуването и управлението на отпадъци в ЕС. В нея са въведени и дефинирани основни понятия и са заложени принципите за управление на отпадъци като йерархия на отпадъци (фиг. 1), при която предотвратяване на образуването на отпадъци е предпочитаният вариант.

Waste Prevention (Предотвратяване на образуването на отпадъци), Preparing for Re-use (Подготовка за повторно използване), Recycling (Рециклиране), Other Recovery (Друг вид оползотворяване), Disposal (Обезвреждане)

Фигура 1: Йерархия на отпадъци

Рамковата директива задължава държавите-членки да създадат програми за предотвратяване не по-късно от 12 декември 2013 г. ЕАОС е приканена да направи преглед на напредъка по държави по отношение на завършването и прилагането на такива програми.

Рамковата директива поставя амбициозни цели за рециклиране на хартиени, метални, пластмасови и стъклени отпадъци на домакинствата както и отпадъци от строителство и разрушаване.

Законодателството на ЕС налага и строги изисквания за сметища и инсинератори: повечето дейности по обработка на отпадъци се регулират от Директивата относно депонирането на отпадъци (1999/31/ЕО), Директивата относно изгарянето на отпадъците (2000/76/ЕО) и Директивата относно емисиите от промишлеността (2010/75/ЕО). По отношение на специални потоци на отпадъци (например отпадъци от опаковки, излезли от употреба превозни средства и отпадъци от електрическо и електронно оборудване), йерархията на отпадъците е била превърната в конкретни цели за рециклиране и/или оползотворяване.

Подход, основан на жизнения цикъл при формулирането на политиката, гарантира оценката на въздействието от началото до края; и предотвратява ‘прикриването’ на въздействия чрез прехвърлянето им към други държави или етапи от производството/ потреблението.

Дейности на ЕАОС

Оценките на ЕАОС на отпадъците имат за цел да подпомогнат разработването на политики за устойчиво потребление и производство, включително и прилагането на тематични стратегии относно устойчивото ползване на природни ресурси, предотвратяването на образуването на отпадъци и рециклирането и Пътната карта за използване на ресурсите в Европа.

Дейностите включват:

Групата на ЕАОС, ангажирана в устойчивото потребление и производство, ръководи работата на Агенцията в областта на отпадъците. Дейностите се реализират чрез сътрудничество в Европейския тематичен център за устойчиво потребление и производство (ETC/SCP) на ЕАОС и чрез съдействието на мрежата от държави на ЕАОС, Eionet. Евростат събира данни за отпадъците; там се помещава и Центърът за екологични данни за отпадъците от 2008 г. насам.

Перспектива

ЕАОС ще подпомага Европейската комисия и Европейския парламент както и страните-членки на ЕАОС и сътрудничещите страни с редица нови показатели за отпадъците и с концепция за преглед на програмите за предотвратяването на образуване на отпадъци. Също така ще финализира наскоро започнатия анализ на данъците за депониране, трансграничното извозване на отпадъци както и ресурсния потенциал за критични метали при електронните отпадъци в Европа. Тези дейности ще допринесат за по-доброто прилагане на политиките в областта на отпадъците в ЕС. Отпадъците ще бъдат една от основните приоритетни области в проектите за международно сътрудничество на ЕАОС с държавите, включени в обхвата на Европейската политика за съседство.

Geographic coverage

Europe
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100