Odpadové a materiálne zdroje

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 03. 06. 2016 03:32
Odpad predstavuje naliehavý environmentálny, sociálny a hospodársky problém. Rastúca spotreba a rozvíjajúce sa hospodárstvo stále vytvárajú veľké množstvá odpadu, z čoho vyplýva väčšie úsilie potrebné na jeho zníženie a predchádzanie jeho vzniku. Zatiaľ čo odpad bol v minulosti vnímaný ako určený na likvidáciu, dnes sa čoraz viac uznáva ako zdroj; odzrkadľuje sa to v posune odpadového hospodárstva z likvidácie na recykláciu a opätovné využitie.

Odpad môže v závislosti od spracovania ovplyvňovať zdravie ľudí a životné prostredie prostredníctvom emisií do ovzdušia, pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd . Môže však tiež predstavovať stratu materiálnych zdrojov (prostredníctvom kovov a iných recyklovateľných materiálov) a má potenciál ako zdroj energie.

Odpad vzniká vo všetkých fázach životného cyklu materiálov:

  • ťažba (banícky odpad),
  • výroba a distribúcia (priemyselný, nebezpečný odpad a odpad z obalov),
  • spotreba produktov a využívanie služieb (komunálny, elektrický odpad a odpad z elektronických prístrojov),
  • spracovanie (napr. triedenie zvyškov z recyklačných zariadení alebo trosky zo spaľovní).

Správne odpadové hospodárstvo dokáže ochrániť verejné zdravie a pomôcť životnému prostrediu a zároveň podporiť zachovanie prírodných zdrojov.

V roku 2008 bolo v EÚ vyprodukovaných približne 5,2 ton odpadu na osobu. Výstavba a demolácie, ťažba a lámanie kameňa a tiež výrobné činnosti sú najväčšími prispievateľmi, ale aj každý občan EÚ vyprodukuje každý rok približne 444 kg domáceho odpadu.

Rastúca spotreba a trend smerom k menším domácnostiam predtým výrazne prispievali k produkcii komunálneho odpadu. Tieto faktory sa však zrejme oddeľujú od produkcie komunálneho odpadu: produkcia komunálneho odpadu na osobu v krajinách EÚ 27 sa v období rokov 1999 až 2010 stabilizovala. Členské štáty sa výrazne odlišujú, pokiaľ ide o vývoj ich produkcie odpadu a jeho objem.

EÚ je svedkom jasného posunu v odpadovom hospodárstve. V roku 2010 sa veľký podiel (37 %) pevného komunálneho odpadu (čo predstavuje 10 % celkového odpadu vyprodukovaného v EÚ) umiestňoval na skládky. Dnes namiesto toho pri rozličných zdrojoch odpadu prevláda trend recyklovať/kompostovať (38 %) alebo spaľovať so súčasnou obnovou energie (21 %).

Recyklácia prospieva životnému prostrediu, keďže na skládky sa umiestňuje menej odpadu, čo znižuje emisie látok znečisťujúcich ovzdušie. Pomáha aj uspokojiť dopyt po materiáloch v rámci hospodárskej výroby, zmierniť potrebu ťažby a rafinácie pôvodných surovín.

Recyklácia prináša aj významné hospodárske a sociálne výhody: vytvára hospodársky rast, podporuje inovácie, vytvára pracovné miesta a pomáha zaistiť dostupnosť podstatných zdrojov. Recyklácia je dôležitá pre významnú prioritu európskej a celosvetovej politiky: prechod na ekologické hospodárstvo, ktoré vytvára blahobyt, a súčasné udržanie zdravého životného prostredia a sociálnej rovnosti pre súčasné a budúce generácie.

Smernice EÚ týkajúce sa odpadu odrádzajú od skládok a podporujú recykláciu/opätovné využitie odpadu. Ďalšou hnacou silou rastúceho hospodárskeho významu recyklácie je náhly nárast dopytu po materiáloch, najmä v prosperujúcich ázijských hospodárstvach.

Politiky EÚ

Novšie právne nástroje a stratégie EÚ kladú prioritu na predchádzanie vzniku odpadu, t. j. odstránenie súvislosti medzi vznikom odpadu a hospodárskym rastom a vplyvmi na životné prostredie. Príkladmi sú revidovaná rámcová smernica o odpade 2008/98/ES, Tematická stratégia predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania a Šiesty akčný plán Spoločenstva pre životné prostredie.

Rámcová smernica o odpade ustanovuje všeobecný rámec na predchádzanie vzniku odpadu a odpadové hospodárstvo v EÚ. Zavádzajú sa v nej a definujú základné koncepcie a stanovujú zásady odpadového hospodárstva, ako napríklad hierarchia odpadového hospodárstva (obrázok č. 1), kde sa uprednostňuje možnosť predchádzať vzniku odpadu.

Obrázok č. 1: Hierarchia odpadového hospodárstva

Obrázok č. 1: Hierarchia odpadového hospodárstva

V rámcovej smernici o odpadoch je ustanovená povinnosť členských štátov vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu najneskôr do 12. decembra 2013. Agentúra EEA sa vyzýva, aby preskúmala pokrok jednotlivých krajín, pokiaľ ide o dokončenie a uplatňovanie týchto programov.

V rámcovej smernici o odpadoch sú stanovené ambiciózne ciele týkajúce sa recyklácie papierového, kovového, plastového a skleneného odpadu z domácností a tiež recyklácie stavebného a demolačného odpadu.

V legislatíve EÚ sú stanovené aj prísne požiadavky na skládky a spaľovne odpadu: väčšina činností spracovania odpadov je upravená v smernici o skládkach odpadov (1999/31/ES), smernici o spaľovaní odpadov (2000/76/ES), a v smernici o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ). V prípade osobitných zdrojov odpadu (t. j. odpadu z obalov, vozidiel s ukončenou životnosťou a odpadu z elektrických a elektronických zariadení) bola hierarchia spracovania odpadu premenená na konkrétne ciele v oblasti recyklácie a/alebo opätovného využitia.

Politické rozhodovanie z hľadiska životného cyklu zaručuje hodnotenie vplyvu od úplného začiatku do úplného konca a zabraňuje „skrývaniu“ vplyvov ich presunutím do inej krajiny či na inú úroveň výroby alebo spotreby.

Činnosti agentúry EEA

Hodnotenia agentúry EEA sú zamerané na podporu rozvoja politík pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu vrátane realizácie tematických stratégií o trvalo udržateľnom využívaní prírodných zdrojov, predchádzaní vzniku odpadu a recyklácii odpadu a Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje.

Činnosti zahŕňajú:

Prácu agentúry EEA v oblasti odpadu vedie skupina pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu agentúry EEA. Činnosti sa realizujú prostredníctvom spolupráce s Európskym tematickým centrom pre udržateľnú spotrebu a výrobu agentúry EEA (ETC/SCP) a spolupráce so sieťou krajín agentúry EEA Eionet. Eurostat zhromažďuje údaje o odpadoch; od roku 2008 vedie stránku Strediska environmentálnych údajov o odpade.

Vyhliadky

Agentúra EEA bude Európskej komisii, Európskemu parlamentu, členským štátom agentúry EEA a spolupracujúcim krajinám poskytovať viacero nových ukazovateľov o odpadoch a koncepciu na preskúmanie programov predchádzania vzniku odpadu. Dokončí aj novú analýzu o daniach z pozemných skládok, cezhraničných prepravách odpadu a tiež o potenciálnych zdrojoch významných kovov v elektronickom odpade v Európe. Tieto činnosti prispejú k lepšiemu uplatňovaniu politík v oblasti odpadu v EÚ. Odpad je aj jednou z oblastí s vysokou prioritou v projektoch medzinárodnej spolupráce agentúry EEA s európskymi susednými krajinami.

Geographic coverage

Europe
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100