Klimatförändringarna

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-08-25 15:31
Klimatförändringen pågår just nu: temperaturen stiger, nederbördsmönstren förändras, glaciärer och snö smälter och den genomsnittliga havsnivån ökar. Sannolikt kommer den utvecklingen att fortsätta. Extrema väderhändelser som ger ökad risk för översvämningar och torka kommer att bli vanligare och allt intensivare. Effekterna av klimatförändringen och sårbarheten för natur, ekonomi och människors hälsa skiljer sig emellertid åt mellan Europas olika regioner, territorier och ekonomiska sektorer.

Det är mycket sannolikt att det mesta av uppvärmningen sedan mitten på 1900-talet beror på den konstaterade ökningen av växthusgashalter på grund av utsläppen från mänsklig verksamhet. Den globala temperaturen har stigit med cirka 0,8 ºC under de senaste 150 åren och den beräknas stiga ytterligare.

Om temperaturen stiger med mer än 2 °C över nivåerna före industrialiseringen ökar risken för allvarliga globala systemförändringar för människor och miljö. I FN:s ramkonvention om klimatförändringar fastställdes målet att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen till högst 2 °C jämfört med den förindustriella nivån.

Hur kan vi uppnå det? De globala utsläppen av växthusgaser måste plana ut under detta decennium och sedan reduceras med 50 procent fram till 2050 jämfört med nivåerna 1990. EU stöder målet att fram till 2050 minska utsläppen av växthusgaser med mellan 80 och 95 procent (jämfört med 1990). Man räknar då med att även utvecklingsländerna gör de insatser som krävs.

Även om politiken och insatserna för att minska utsläppen visar sig bli effektiva är vissa klimatförändringar oundvikliga. Därför krävs det också strategier och åtgärder för att hantera klimatförändringseffekterna.

Inledning

Effekter och sårbarheter

De största temperaturökningarna i Europa förekommer i Sydeuropa och Arktis. De största nederbördsökningarna förekommer i Sydeuropa med vissa ökningar i norr och nordväst. Intensivare och oftare förekommande värmeböljor och översvämningar samt en förändrad spridning av vissa smittsamma sjukdomar och pollen kommer enligt beräkningar att påverka människors hälsa negativt.

Klimatförändringen utsätter ekosystemen för ytterligare tryck genom att många växtsorter och djurarter flyttar norrut och högre upp i terrängen. Det får negativa effekter för jordbruk, skogsbruk, energiproduktion, turism och infrastruktur i allmänhet.

Regioner i Europa som är särskilt sårbara för klimatförändringar är till exempel

 • Sydeuropa och Medelhavsbäckenet (på grund av intensivare värmeböljor och torka),
 • bergsområden (på grund av ökad snö- och issmältning),
 • kustområden, floddeltan och flodslätter (på grund av stigande havsnivåer, kraftigare nederbörd, översvämningar och stormar),
 • Europas norra regioner och Arktis (på grund av stigande temperaturer och issmältning).

 

Klimatförändringar orsakade av människor

Växthusgaser frigörs både genom naturliga processer och mänsklig verksamhet. Den viktigaste naturliga växthusgasen i atmosfären är vattenånga. Mänsklig verksamhet leder till omfattande utsläpp av andra växthusgaser i atmosfären, vilket ökar halterna av sådana gaser, förstärker växthuseffekten och värmer upp klimatet.

De viktigaste källorna till växthusgaser som orsakas av människor är

 • eldning med fossila bränslen (kol, olja och gas) inom elproduktion, transporter, industri och hushåll (CO2),
 • jordbruk (CH4) och förändrad markanvändning såsom avskogning (CO2),
 • avfallsdeponier (CH4),
 • användning av industriella fluorerade gaser.

 

EU:s politik

Flera EU-initiativ syftar till att minska utsläppen av växthusgaser:

 • Ratificering av Kyotoprotokollet: enligt protokollet ska 15 av EU:s medlemsländer sänka sina gemensamma utsläpp under perioden 2008–2012 till 8 procent under 1990 års nivåer.
 • Ständigt förbättrad energieffektivitet för ett stort antal olika maskiner och hushållsapparater.
 • Stimulanser för ökat utnyttjande av förnybara energikällor som vind, sol, vatten och biomassa och av förnybara transportbränslen som biobränslen.
 • Stöd till utvecklingen av teknik för infångning och lagring av koldioxid som släpps ut av kraftstationer och andra stora installationer.
 • Utnyttjande av EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU:s viktigaste verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser från industrin.

EU:s klimat- och energipaket från 2009 innehåller bindande lagstiftning för genomförande av 20-20-20-målen till 2020: EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivåer, 20 procent av EU:s energiförbrukning ska komma från förnybara källor och den primära användningen av energi ska minska med 20 procent jämfört med beräknade nivåer.

EU inför också åtgärder för klimatförändringsanpassning i sin politik. Senast 2013 kommer EU att ha en heltäckande anpassningsstrategi på plats som stärker Europas förmåga att möta klimatförändringar. Under 2012 kommer EU att införa ett nytt informationssystem som ägnas åt effekter, sårbarhet och anpassning i samband med klimatförändringar.

Ta reda på mer om klimatpolitiken

Europeiska miljöbyråns verksamhet

Genom att informera om klimatförändringen i Europa stöder Europeiska miljöbyrån genomförandet av lagstiftningen för begränsning av och anpassning till klimatförändring i Europa, utvärderingen av EU:s politik och utvecklingen av långsiktiga strategier för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringens effekter. Europeiska miljöbyråns information (data, indikatorer, utvärderingar, prognoser) fokuserar på att begränsa klimatförändringen (trender för utsläppen av växthusgaser, prognoser, politik och åtgärder) och på klimatförändringens effekter och anpassningsåtgärder i Europa. Europeiska miljöbyrån är värd för det europeiska centrumet för data om klimatförändring och kommer att förvalta EU:s clearingmekanism för klimatförändringens effekter, sårbarhet och anpassning från och med 2012.

Europeiska miljöbyrån har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen (GD Klimatpolitik, Gemensamma forskningscentrumet, Eurostat), med experter från europeiska ämnescentrum för luftmiljö och minskad klimatförändring (ETC/ACM) och för klimatförändringens effekter, sårbarhet och anpassning (ETC/CCA), och med Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet).

De viktigaste aktiviteterna och produkterna är bland annat

 • den årliga sammanställningen och publiceringen av EU:s inventering av växthusgaser,
 • den årliga utvärderingen av EU:s och de europeiska ländernas framsteg i riktning mot Kyoto- och 2020-målen.
 • analyser av de sammanslagna vinsterna från politiken för minskad klimatförändring och förbättrad luftkvalitet,
 • utvärderingen av klimatförändringens effekter i Europa,
 • analyser av frågeställningar i samband med klimatförändring och sektoriell anpassning, inklusive översikter över ländernas anpassningsåtgärder,
 • analyser av specifika regioners sårbarhet för klimatförändringar.

Europeiska miljöbyrån är värd för det europeiska centrumet för data om utsläppen av växthusgaser och effekter, sårbarhet och anpassning i samband med klimatförändringen och kommer att upprätthålla och förvalta EU:s clearingmekanism för klimatförändringens effekter, sårbarhet och anpassning från och med 2012.

Ta reda på mer om Europeiska miljöbyråns aktiviteter

Intressanta länkar

Geographic coverage

Europe
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100