Klimaatverandering

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 25-08-2016 15:31
Klimaatverandering vindt nu al plaats: temperaturen stijgen, neerslagpatronen veranderen, gletsjers en sneeuw smelten en het wereldgemiddelde zeeniveau stijgt. De verwachting is dat deze veranderingen zullen doorzetten en dat extreem weer, en de overstromingen en droogten die daardoor ontstaan, steeds vaker zal voorkomen en steeds extremer zal worden. De gevolgen en risico’s voor de natuur, de economie en onze gezondheid verschillen in Europa per regio, land en economische sector.

De opwarming die sinds het midden van de vorige eeuw plaatsvindt, moet hoogstwaarschijnlijk vooral worden toegeschreven aan een stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van emissies van menselijk handelen. De wereldgemiddelde temperatuur is de laatste 150 jaar met ongeveer 0,8ºC gestegen en zal volgens de voorspellingen verder stijgen.

Bij een stijging van meer dan 2°C boven het pre-industriële niveau ontstaat het risico van gevaarlijke wereldwijde veranderingen voor mens en natuur. Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) heeft als doel om de wereldgemiddelde temperatuurstijging sinds de pre-industriële periode te beperken tot minder dan 2°C.

Hoe kunnen wij dat bereiken? De mondiale broeikasgasemissies moeten dit decennium worden gestabiliseerd en vóór 2050 ten opzichte van 1990 met de helft zijn verminderd. De EU ondersteunt de doelstelling om haar broeikasgasemissies vóór 2050 te verminderen met 80 tot 95% (vergeleken met 1990), ervan uitgaande dat ook de ontwikkelingslanden de noodzakelijke inspanningen doen.

Maar zelfs als het beleid en de maatregelen voor het verminderen van emissies doeltreffend blijken, zal er nog steeds enige klimaatverandering plaatsvinden. Dat is onvermijdelijk. Vandaar dat ook strategieën moeten worden ontwikkeld en maatregelen uitgevoerd om de samenlevingen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Inleiding

Gevolgen en kwetsbaarheden

Voor Europa worden de grootste temperatuurstijgingen in Zuid-Europa en het noordpoolgebied verwacht. De grootste neerslagafname vindt naar verwachting in Zuid-Europa plaats, terwijl voor Noord- en Noordwest-Europa juist een toename wordt voorspeld. De verwachte verhoging van de intensiteit en frequentie van hittegolven en overstromingen en de voorspelde veranderingen in de verspreiding van sommige besmettelijke ziekten en pollen zullen een negatieve uitwerking op de gezondheid van de mens hebben.

Klimaatverandering zet ecosystemen extra onder druk en leidt ertoe dat het verspreidingsgebied van veel plant- en diersoorten naar het noorden en bergopwaarts verschuift. Het heeft negatieve gevolgen voor de land- en bosbouw, de energieproductie, het toerisme en de infrastructuur.

Europese regio’s die extra kwetsbaar voor klimaatverandering zijn:

 • Zuid-Europa en het Middellandse-Zeegebied (doordat het aantal hittegolven en droogteperioden toeneemt);
 • berggebieden (doordat de hoeveelheid smeltwater toeneemt);
 • kustgebieden, delta’s en uiterwaarden (doordat de zeespiegel stijgt en steeds vaker zware regenval, overstromingen en stormen voorkomen);
 • het uiterste noorden van Europa en het noordpoolgebied (door temperatuurstijgingen en smeltend ijs).

 

Oorzaken van door de mens veroorzaakte klimaatverandering

Broeikasgassen komen zowel bij natuurlijke processen als bij menselijke activiteiten vrij. Het belangrijkste natuurlijke broeikasgas in de atmosfeer is waterdamp. De grote hoeveelheden broeikasgassen die daarnaast nog door menselijk toedoen in de atmosfeer terechtkomen, doen de atmosferische concentratie van deze gassen verder toenemen en bevorderen hierdoor het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

De belangrijkste bronnen van door de mens veroorzaakte broeikasgassen zijn:

 • verbranden van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) in de energiesector, het vervoer, de industrie en het huishouden (CO2);
 • landbouw (CH4) en veranderingen in landgebruik, zoals ontbossing (CO2);
 • storten van afval (CH4);
 • gebruik van industriële gefluoreerde gassen.

EU-beleid

Verscheidene EU-initiatieven zijn gericht op het verminderen van broeikasgasemissies:

 • ratificeren van het Kyotoprotocol: dit betekent voor 15 lidstaten (EU-15) dat zij hun collectieve emissies in de periode 2008-2012 moeten verminderen tot 8% onder het niveau van 1990;
 • voortdurend verbeteren van de energie-efficiëntie van een grote verscheidenheid aan (huishoudelijke) apparatuur;
 • opleggen van de verplichting om meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zon, water en biomassa, en hernieuwbare vervoerbrandstoffen, zoals biobrandstoffen;
 • ondersteunen van de ontwikkeling van technologieën voor het afvangen en opslaan van CO2 dat door energiecentrales en andere grote installaties wordt uitgestoten;
 • de EU-regeling voor de emissiehandel (EU ETS), het belangrijkste instrument van de EU voor het verminderen van de broeikasgasemissies van de industrie.

Het klimaat- en energiepakket 2009 van de EU vormt bindende wetgeving voor het realiseren van de 20-20-20-doelstellingen vóór 2020: vermindering van de broeikasgasemissies in de EU tot ten minste 20% onder het niveau van 1990, 20% van het energieverbruik in de EU halen uit hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en het verbruik van primaire energie verminderen met 20% ten opzichte van de voorspellingen.

De EU is ook bezig met het integreren van klimaatadaptatie in EU-beleid (‘mainstreaming’). In 2013 zal een integraal aanpassingsbeleid worden gevoerd voor het versterken van de veerkracht van Europa tegen klimaatverandering. In 2012 lanceert de EU een nieuw informatiesysteem dat speciaal is ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens over de gevolgen van, kwetsbaarheid voor en aanpassing aan klimaatverandering.

Lees meer over beleid inzake klimaatverandering

Activiteiten van het EEA

Door het verstrekken van informatie over klimaatverandering in Europa ondersteunt het EEA de uitvoering van wetgeving betreffende de matiging van en aanpassing aan klimaatverandering in Europa, de evaluatie van EU-beleid en de ontwikkeling van langetermijnstrategieën voor matiging en aanpassing. Het zwaartepunt van de informatie van het EEA (data, indicatoren, evaluaties, projecties) ligt bij de afzwakking van klimaatverandering (trends, projecties, beleid en maatregelen betreffende broeikasemissies) en de effecten van klimaatverandering en van aanpassingsmaatregelen in Europa. Het Agentschap herbergt het Europees datacentrum voor klimaatverandering en voert vanaf 2012 het beheer over het EU-clearinghouse voor de uitwisseling van gegevens over de gevolgen van, kwetsbaarheid voor en aanpassing aan klimaatverandering.

Het EEA werkt nauw samen met de Europese Commissie (DG Klimaat, DG Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Eurostat), met deskundigen van de Europese thematische centra betreffende ‘Beperking van luchtverontreiniging en klimaatverandering’ (ETC/ACM) en ‘Effecten van, kwetsbaarheid voor en aanpassing aan klimaatverandering’ (ETC/CCA) en met de deelnemers aan het landennetwerk (Eionet).

Belangrijke activiteiten en producten zijn:

 • de jaarlijkse samenstelling en publicatie van de broeikasgasinventaris van de EU;
 • de jaarlijkse evaluatie van de vorderingen die de EU en de andere Europese landen maken met het realiseren van de Kyoto- en 2020-doelstellingen;
 • het analyseren van de nevenvoordelen van klimaat- en luchtkwaliteitbeleid;
 • het beoordelen van de gevolgen van klimaatverandering in Europa;
 • het analyseren van vraagstukken in verband met klimaatverandering en adaptatie op sectorniveau, inclusief het maken van overzichten van nationale aanpassingsmaatregelen;
 • het analyseren van de kwetsbaarheid van specifieke regio’s voor klimaatverandering.

Het EEA fungeert als het Europees datacentrum voor broeikasgasemissies en de gevolgen van, kwetsbaarheid voor en aanpassing aan klimaatverandering en voert vanaf 2012 het beheer over het EU-clearinghouse voor de uitwisseling van gegevens over deze thema’s.

Lees meer over de activiteiten van het EEA

Gerelateerde links

» Video: Leven met klimaatverandering

Geographic coverage

Europe
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100