Ilmastonmuutos

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu torstai 25. elokuuta 2016, 15.31
Ilmasto muuttuu koko ajan: lämpötilat nousevat, sateiden jakautuminen muuttuu, jäätiköt ja lumet sulavat ja maailmanlaajuinen keskivedenkorkeus nousee. Odotettavissa on, että muutokset jatkuvat edelleen ja että vaarallisia tilanteita, kuten tulvia ja kuivuutta, aiheuttavat äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät ja voimistuvat. Vaikutukset luontoon, talouteen ja ihmisten terveyteen sekä näiden haavoittuvuus vaihtelevat alueittain ja talouden sektoreiden mukaan Euroopassa.

On hyvin todennäköistä, että 1900-luvun puolivälissä alkanut lämpeneminen johtuu suurimmaksi osin lisääntyneistä kasvihuonekaasuista ihmisen toiminnan seurauksena aiheutuvien päästöjen takia. Maapallon keskilämpötila on noussut kuluneiden 150 vuoden aikana noin 0,8 celsiusastetta, ja sen arvioidaan nousevan edelleen.

Jos lämpötilan nousu ylittää 2 °C esiteollisen ajan lämpötilaan verrattuna, kasvaa vaarallisten muutosten riski luonnonvaraisissa ja ihmisen rakentamissa maailmanlaajuisissa järjestelmissä. Ilmastonmuutosta koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksessa (UNFCCC) on asetettu tavoitteeksi, ettei maapallon keskilämpötila nouse yli 2 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

Miten tavoite voidaan saavuttaa? Maailman kasvihuonekaasupäästöjen on tasaannuttava tällä vuosikymmenellä ja laskettava 50 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna vuoteen 2050 mennessä. Kehitysmailta tarvittavat ponnistukset huomioon ottaen EU tukee tavoitetta vähentää päästöjään 80–95 prosenttia (vuoden 1990 tasoon verrattuna) vuoteen 2050 mennessä.

Vaikka politiikka ja toimet päästöjen vähentämiseksi olisivat tehokkaita, ilmastonmuutosta ei voida kokonaan välttää. Sen vuoksi tarvitaan myös strategioita ja toimia sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin.

Johdanto

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja haavoittuvuus

Euroopassa lämpötilat nousevat eniten Etelä-Euroopassa ja arktisella alueella. Sademäärät vähenevät eniten Etelä-Euroopassa ja lisääntyvät pohjoisessa ja luoteessa. Helleaaltojen ja tulvien voimistuminen ja yleistyminen sekä muutokset joidenkin tarttuvien tautien ja siitepölyn levinneisyydessä vaikuttavat haitallisesti ihmisen terveyteen.

Ilmastonmuutos aiheuttaa lisäpaineita ekosysteemeihin ja johtaa monien kasvi- ja eläinlajien siirtymiseen pohjoisemmille ja korkeammalla sijaitseville alueille. Ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti maa- ja metsätalouteen, energiantuotantoon, matkailuun ja infrastruktuuriin yleensä.

Seuraavat Euroopan alueet ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle:

 • Etelä-Eurooppa ja Välimeren alue (helleaaltojen ja kuivuuden lisääntymisen vuoksi)
 • vuoristoalueet (kiihtyvän lumen ja jään sulamisen vuoksi)
 • rannikkoalueet, suistoalueet ja tulva-alueet (merenpinnan nousun ja voimakkaiden sateiden, tulvien ja myrskyjen yleistymisen vuoksi)
 • Euroopan pohjoisimmat ja arktiset alueet (lämpötilan nousun ja jään sulamisen kiihtymisen vuoksi).

 

Ihmisen toiminnan aiheuttaman ilmastonmuutoksen syyt

Kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat sekä luonnon prosessit että ihmisen toiminta. Merkittävin luonnollinen kasvihuonekaasu ilmakehässä on vesihöyry. Ihmisen toiminnasta vapautuu suuria määriä muita kasvihuonekaasuja, jolloin niiden pitoisuus ilmakehässä kasvaa ja kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen voimistuvat.

Tärkeimmät ihmisestä johtuvien kasvihuonekaasujen lähteet ovat seuraavat:

 • fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, öljy ja kaasu) käyttö sähköntuotannossa, liikenteessä, teollisuudessa ja kotitalouksissa (hiilidioksidi)
 • maatalous (metaani) ja maankäytön muutokset, kuten metsänhävitys (hiilidioksidi)
 • kaatopaikat (metaani)
 • teollisten fluorattujen kaasujen käyttö.

Euroopan unionin politiikka

Kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään useilla EU:n aloitteilla:

 • Kioton pöytäkirjan ratifiointi: EU:n 15 jäsenvaltion (EU-15) on vähennettävä vuosina 2008–2012 kokonaispäästöjään siten, että vähennys on 8 prosenttia alle vuoden 1990 tason
 • laitteiden ja kodinkoneiden energiatehokkuuden jatkuva parantaminen
 • uusiutuvien energialähteiden (tuuli-, aurinko-, vesi- ja biomassaenergian) sekä uusiutuvien liikenteen polttoaineiden (biopolttoaineiden) käytön lisääminen
 • hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikoiden (CCS) kehittäminen, jotta voimalaitosten ja muiden suurten laitosten hiilidioksidipäästöt voidaan ottaa talteen ja varastoida
 • teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ensisijaisesti Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän (EU ETS) avulla.

Vuonna 2009 hyväksytty EU:n ilmasto- ja energiapaketti sisältää sitovaa lainsäädäntöä, joka koskee 20‑20‑20-tavoitteiden täyttämistä vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta, nostaa uusiutuvista lähteistä tuotetun energian osuus EU:ssa kulutetusta energiasta 20 prosenttiin ja vähentää primäärienergian kulutusta 20 prosenttia ennakoituun tasoon verrattuna.

Lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen otetaan huomioon muussa EU:n politiikassa. Vuoteen 2013 mennessä pannaan täytäntöön EU:n strategia, jolla parannetaan Euroopan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Vuonna 2012 EU ottaa käyttöön ilmastonmuutoksen vaikutuksia, haavoittuvuutta ja sopeutumista koskevan uuden tietojärjestelmän.

Lisätietoja ilmastonmuutospolitiikasta

EYK:n toiminta

Euroopan ympäristökeskus (EYK) välittää ilmastonmuutosta koskevaa tietoa ja tukee näin ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen ja niihin sopeutumiseen tähtäävän lainsäädännön täytäntöönpanoa EU:ssa, EU:n politiikan arviointia ja pitkäaikaisten strategioiden kehittämistä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi. EYK:n tiedotuksessa (tiedot, indikaattorit, arvioinnit, ennusteet) keskitytään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen (kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja niitä koskevat ennusteet, politiikka ja toimenpiteet) sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sopeutustoimiin Euroopassa. EYK on ilmastonmuutosta käsittelevä Euroopan tietokeskus, ja se hallinnoi ilmastonmuutoksen vaikutuksia, haavoittuvuutta ja sopeutumista käsittelevää EU:n tietojenvaihtojärjestelmää vuodesta 2012 eteenpäin.

EYK tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan komission (ilmastotoimien pääosasto, yhteinen tutkimuskeskus, Eurostat), ilmansaasteita ja ilmastonmuutoksen lieventämistä käsittelevän Euroopan aihekeskuksen (ETC/ACM) sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, haavoittuvuutta ja sopeutumista käsittelevän Euroopan aihekeskuksen (ETC/CCA) asiantuntijoiden ja EYK:n kumppanuusverkoston Eionetin kanssa.

Keskeisiä toimintoja ja tuotteita ovat seuraavat:

 • Euroopan unionin vuotuisen kasvihuonekaasuinventaarion koostaminen ja julkaiseminen
 • vuotuinen arvio EU:n ja sen jäsenvaltioiden etenemisestä Kioton ja vuoden 2020 tavoitteissa
 • analyysi ilmastonmuutoksen hyödystä ja ilmanlaatupolitiikasta
 • arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista Euroopassa
 • analyysi ilmastonmuutokseen ja alakohtaiseen sopeutumiseen liittyvistä kysymyksistä, mukaan lukien yleiskatsaukset eri maiden sopeutustoimiin
 • analyysi tiettyjen alueiden haavoittuvuudesta ilmastonmuutoksen suhteen.

EYK on kasvihuonekaasupäästöjä, ilmastonmuutoksen vaikutuksia, haavoittuvuutta ja sopeutumista käsittelevä Euroopan tietokeskus. Se ylläpitää ja hallinnoi ilmastonmuutoksen vaikutuksia, haavoittuvuutta ja sopeutumista käsittelevää EU:n tietojenvaihtojärjestelmää vuodesta 2012 eteenpäin.

Lisätietoja EYK:n toiminnasta

Lisätietoja

Geographic coverage

Europe
tallenna toimenpiteet
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100