Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Θεματικές ενότητες / Βιομηχανία / Βιομηχανία

Βιομηχανία

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 09/12/2013 14:24
Η περιβαλλοντική απόδοση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Οι αλλαγές σημειώθηκαν για αρκετούς λόγους: αυστηρότερη περιβαλλοντική ρύθμιση, βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, γενική τάση για απομάκρυνση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από ορισμένες βαρέως τύπου και πιο ρυπογόνες μορφές κατασκευής και συμμετοχή των εταιρειών σε εθελοντικά συστήματα με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρά τις βελτιώσεις αυτές, η βιομηχανία εξακολουθεί να ευθύνεται για τη σημαντική επιβάρυνση στο περιβάλλον μας όσον αφορά τη ρύπανση και τα απόβλητα που παράγει ο τομέας.

Οι βιομηχανικοί τομείς της Ευρώπης προσφέρουν πολυάριθμα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη: παράγουν αγαθά και προϊόντα και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και φορολογικά έσοδα. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο των συνολικών εκπομπών βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ευθύνονται, επίσης, για άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η απελευθέρωση ρύπων στα ύδατα και το έδαφος, η δημιουργία αποβλήτων και η χρήση ενέργειας.

Πολιτικές της ΕΕ

Εντός της ΕΕ, ο τομέας της βιομηχανίας υπόκειται σε ρύθμιση εδώ και πολλά χρόνια. Αρκετές είναι οι πολιτικές της ΕΕ που περιορίζουν τις δυσμενείς συνέπειες των βιομηχανικών δραστηριοτήτων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και ενθαρρύνουν την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Το 2010, η ΕΕ θέσπισε την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών (οδηγία ΒΕ). Η οδηγία αυτή ορίζει τις υποχρεώσεις μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση ρυπογόνων εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς και των αποβλήτων από βιομηχανικές και αγροτικές εγκαταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης περίπου 52000 βιομηχανικών εγκαταστάσεων οφείλουν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άδεια από τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (E-PRTR) αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο μητρώο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τη ρύπανση από κύριες βιομηχανικές δραστηριότητες. Περιέχει ετήσια στοιχεία σχετικά με περίπου 29000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία αφορούν τον όγκο ρύπων που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και τη γη, καθώς και τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές αποβλήτων και ρύπων στα λύματα.

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών ΕΕ (EU ETS) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και βασικό εργαλείο για την αποδοτική μείωση του κόστους από τις βιομηχανικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Καλύπτει περίπου 11000 σταθμούς παραγωγής ενέργειας και βιομηχανικές μονάδες σε 30 χώρες.

Πρωτοβουλίες της βιομηχανίας

Έχουν επίσης εισαχθεί κριτήρια βιωσιμότητας που θα συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων που επιφέρει η βιομηχανία στο περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών περιλαμβάνουν την εκτεταμένη εφαρμογή πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικονομικού ελέγχου (EMAS) και του ISO14001, καθώς και πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως η πρωτοβουλία της χημικής βιομηχανίας με τίτλο «Υπεύθυνη φροντίδα», η πρωτοβουλία για την παγκόσμια ηλεκτρονική βιωσιμότητα (GeSI) και η πολιτική διαχείρισης υλικών του Διεθνούς Συμβουλίου Μεταλλευμάτων και Μετάλλων.

Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Οι συνολικές εργασίες του ΕΟΠ σχετικά με τη βιομηχανία περιλαμβάνουν ένα εύρος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με δεδομένα και αξιολογήσεις, οι οποίες καλύπτουν βιομηχανικά δεδομένα: Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, το μητρώο E-PRTR και το EU ETS. Εντός του 2012, οι εργασίες του ΕΟΠ θα επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν την συντονισμένη αναφορά δεδομένων από χώρες αναφορικά με τις ουσίες που καταστρέφουν το όζον και τα φθοριούχα αέρια.

Προοπτικές

Σύμφωνα με τη στρατηγική «Europe 2020», δύο από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βιομηχανία: «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης». Η πρώτη αφορά την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων, τη μεταστροφή προς μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η δεύτερη εστιάζει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ στηρίζει την ανάπτυξη μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τον Οκτώβριο του 2011 η Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική (SCP/SIP)  του 2008 επίσης περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και την υποστήριξη της ζήτησης για πιο βιώσιμες τεχνολογίες αγαθών και παραγωγής. Επιδιώκει επίσης να παροτρύνει τη βιομηχανία της ΕΕ να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες καινοτομιών, για παράδειγμα μέσω πολιτικών βιώσιμων προϊόντων και οικολογικής καινοτομίας.

Τα ερχόμενα έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εστιάσει στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και ιδιαίτερα της οδηγίας ΒΕ. Η καλύτερη εφαρμογή θα περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Επιτροπή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), τα οποία θα περιέχουν οριακές τιμές εκπομπής που σχετίζονται με ΒΔΤ, την κατάρτιση σχεδίων περιβαλλοντικής επιθεώρησης για σχετικές εγκαταστάσεις και την εφαρμογή των οριακών τιμών εκπομπής της οδηγίας, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες είναι αυστηρότερες από εκείνες της οδηγίας μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης

Εντός του 2012, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει το σχέδιο δράσης SCP/SIP και θα εξετάσει πιθανές επεκτάσεις στη σχετική οδηγία οικολογικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Europe 2020», προβλέπεται η παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης για την οικοκαινοτομία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπορική αξιοποίηση και η ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Geographic coverage

Europe
Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100