Nahajate se tu: Domov / Teme / Industrija / Industrija

Industrija

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 09.12.2013 14:24
Okoljska učinkovitost evropske industrije se je v zadnjih desetletjih izboljšala. Do sprememb je prišlo iz več razlogov: strožja okoljska zakonodaja, izboljšanje energetske učinkovitosti, splošna težnja evropske industrije, da opušča določene težke vrste proizvodnje, ki so bolj onesnaževale okolje, in sodelovanje podjetij v prostovoljnih programih za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje. Kljub tem izboljšavam je industrija še vedno odgovorna za znatno okoljsko breme v smislu onesnaževanja in odpadkov, ki jih ta sektor proizvaja.

Evropske industrijske panoge zagotavljajo veliko pomembnih gospodarskih in socialnih koristi: proizvajajo dobrine in izdelke, ustvarjajo delovna mesta in davčne prihodke. Vendar pa največji evropski industrijski obrati povzročijo znaten delež vseh izpustov ključnih onesnaževal zraka in toplogrednih plinov, pa tudi druge pomembne okoljske učinke, vključno z izpusti onesnaževal v vodo in zemljo, proizvajanjem odpadkov in porabo energije.

Politike Evropske unije

V Evropski uniji je industrija že vrsto let predmet zakonskega urejanja. Več različnih evropskih politik omejuje škodljive učinke industrijskih dejavnosti na zdravje ljudi in okolje ter spodbuja uporabo trajnostnih postopkov. Leta 2010 se je Evropska unija dogovorila o direktivi o industrijskih emisijah. V njej so opredeljene obveznosti velikih industrijskih obratov, ki se morajo izogibati izpuščanju onesnaževal v ozračje, vodo in tla ter odlaganju odpadkov iz industrijskih in kmetijskih obratov oziroma ju morajo zmanjšati. V ta namen morajo upravljavci približno 52 000 industrijskih obratov pridobiti integrirano dovoljenje ustreznih organov v državah članicah EU.

Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal (E-PRTR) je na evropski ravni najcelovitejši register o onesnaževanju s strani pomembnejših industrijskih dejavnosti. Vsebuje letne podatke za približno 29 000 industrijskih objektov po vsej Evropi o količinah onesnaževal, izpuščenih v zrak, vodo in tla, ter o odvozu odpadkov in onesnaževalih v odpadnih vodah.

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) je temelj evropske politike za boj proti podnebnim spremembam in ključno orodje za stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Zajema približno 11 000 elektrarn in industrijskih obratov v 30 državah.

Pobude na področju industrije

Uvedena so bila merila trajnostnosti, ki naj bi pripomogla k zmanjšanju učinkov industrije na okolje. Primeri takšnih pobud na področju industrije so uvajanje dobrih praks za upravljanje z okoljem prek Sistema za okoljsko upravljanje in presojo (EMAS) in ISO14001 ter prostovoljne pobude za družbeno odgovornost podjetij, kot so pobuda kemične industrije za odgovorno ravnanje, globalna pobuda za e-trajnostnost (GeSI) in politika Mednarodnega sveta za rudarstvo in kovine o upravljanju z materiali.

Dejavnosti Evropske agencije za okolje

Delo Evropske agencije za okolje na področju industrije vključuje vrsto dejavnosti v zvezi z obdelavo in ocenjevanjem podatkov o industriji, kot so podatki za velike kurilne naprave, evropski register izpustov in prenosov onesnaževal ter sistem EU za trgovanje z emisijami. V letu 2012 bo agencija EEA med svoje naloge vključila usklajevanje sporočanja podatkov posameznih držav o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, in fluoriranih plinih.

Obeti za prihodnost

V okviru strategije Evropa 2020 sta dve od sedmih glavnih pobud še posebno pomembni za industrijo: Evropa, gospodarna z viri in Industrijska politika za dobo globalizacije. Prva vključuje ločevanje gospodarske rasti od porabe virov, prehod na nizkoogljično gospodarstvo, pridobivanje energije iz obnovljivih virov in učinkovito rabo energije. Druga se osredotoča na izboljšanje poslovnega okolja, predvsem za mala in srednja podjetja, hkrati pa spodbuja razvoj močne in vzdržne industrijske osnove. V tem okviru je Komisija oktobra 2011 objavila novo politiko o družbeni odgovornosti podjetij.

Tudi Akcijski načrt za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko (SCP/SIP) iz leta 2008 vključuje vrsto predlogov za izboljšanje okoljskih učinkov izdelkov in spodbujanje povpraševanja po trajnostnih dobrinah in proizvodnih tehnologijah. Evropsko industrijo spodbuja k izrabi možnosti za inovacije, na primer s politiko trajnostnih proizvodov in eko-inovacijami.

V prihodnjih letih se bo Evropska komisija osredotočila na boljše izvajanje zakonodaje, zlasti direktive o industrijskih emisijah. Sem sodijo sprejetje sklepov o najboljši razpoložljivi tehnologiji (BAT), ki bodo vsebovali mejne vrednosti emisij, povezane z BAT, razvijanje načrtov okoljske inšpekcije za zadevne obrate in izvajanje mejnih vrednosti emisij v tej direktivi, zlasti tistih za velike kurilne naprave, ki so strožje od mejnih vrednosti iz direktive o velikih kurilnih napravah

V letu 2012 bo Komisija pregledala akcijski načrt za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko ter proučila možnosti razširitve sorodne direktive o okoljsko primerni zasnovi. Začetek izvajanja akcijskega načrta za ekološke inovacije, s katerimi bi zagotovili komercializacijo in izrabo ključnih okoljskih tehnologij, je predviden v okviru strategije Evropa 2020.

Sorodne povezave

Geographic coverage

Europe
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100