Locaţia curentă este: Prima pagină / Teme / Industria / Industria

Industria

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2013-12-09 14:24
Performanţele de mediu ale industriei europene s-au îmbunătăţit în ultimele decenii. S au produs schimbări din numeroase motive: reglementări de mediu mai stricte, îmbunătăţiri ale eficienţei energetice, o tendinţă generală a industriei europene de a renunţa la anumite tipuri de producţie grea şi mai poluantă şi participarea companiilor la sisteme voluntare orientate spre reducerea impactului lor asupra mediului. În ciuda acestor îmbunătăţiri, industria continuă în prezent să fie responsabilă pentru o povară semnificativă asupra mediului nostru în ceea ce priveşte poluarea şi deşeurile generate de acest sector.

Sectoarele industriale ale Europei aduc multe beneficii economice şi sociale importante: acestea produc bunuri şi produse, generează locuri de muncă şi venituri fiscale. Cu toate acestea, cele mai mari instalaţii industriale din Europa sunt responsabile de o proporţie semnificativă din totalul emisiilor de poluanţi atmosferici şi gaze cu efect de seră (GES) critice, precum şi de alte efecte asupra mediului, inclusiv eliberarea de poluanţi în apă şi în sol, generarea de deşeuri şi consumul de energie.

Politici UE

În cadrul UE, industria a fost supusă reglementărilor timp de mai mulţi ani. Numeroase politici ale UE limitează impactul negativ al activităţilor industriale asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului, încurajând dezvoltarea de practici durabile. În 2010, UE a adoptat Directiva privind emisiile industriale (DEI). Aceasta defineşte obligaţiile instalaţiilor industriale mari în vederea evitării sau reducerii la minimum a emisiilor poluante în atmosferă, apă şi sol, precum şi a deşeurilor generate de instalaţiile industriale şi agricole. În acest sens, operatori ai aproximativ 52 000 de instalaţii industriale au obligaţia de a obţine o autorizaţie integrată de la autorităţile din statele membre ale UE.

Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) este registrul cel mai cuprinzător la nivel european în ceea ce priveşte poluarea cauzată de principalele activităţi industriale. Acesta conţine informaţii anuale despre aproximativ 29 000 de instalaţii industriale din Europa, referitoare la cantităţile de poluanţi eliberaţi în atmosferă, apă şi sol, precum şi la transferurile în afara amplasamentului de deşeuri şi de poluanţi în apele uzate.

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) reprezintă o piatră de temelie a politicii UE de combatere a schimbărilor climatice şi este instrumentul cheie pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră industriale în mod rentabil. Aceasta cuprinde în jur de 11 000 de centrale electrice şi instalaţii industriale din 30 de ţări.

Iniţiative industriale

În vederea reducerii impactului industriei asupra mediului, au fost introduse, de asemenea, criterii de durabilitate. Exemple de astfel de iniţiative industriale sunt adoptarea la scară largă a practicilor de gestionare a mediului prin Sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi prin ISO14001, precum şi iniţiative voluntare de responsabilitate socială a întreprinderilor, precum iniţiativa „Responsible Care” în industria chimică, iniţiativa globală pentru e-sustenabilitate (GeSI) şi politica de gestionare a materialelor (Materials Stewardship Policy) a Consiliului Internaţional pentru Minerit şi Metale.

Activităţi AEM

Întreaga activitate a AEM în domeniul industrial se concentrează pe o serie de acţiuni legate de informaţii şi evaluări referitoare la date industriale: instalaţii de ardere de mare capacitate (LCP), registrul E-PRTR şi schema EU ETS. În 2012, activitatea AEM se va extinde, cuprinzând şi coordonarea raportării de date pe ţări privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi gazele fluorurate.

Perspectivă

Conform Strategiei Europa 2020, două din cele şapte iniţiative emblematice au o importanţă specială pentru industrie: „O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor” şi „O politică industrială adaptată erei globalizării”. Prima se referă la disocierea creşterii economice de utilizarea resurselor, tranziţia către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, energie din surse regenerabile şi eficienţă energetică. Cea de-a doua se concentrează asupra îmbunătăţirii mediului de afaceri – în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea unei baze industriale solide şi durabile. În acest context, în octombrie 2011, Comisia a publicat o nouă politică în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor.

Planul de acţiune privind consumul şi producţia durabile şi politica industrială durabilă (SCP/SIP) din 2008 include, de asemenea, o serie de propuneri în vederea atenuării impactului asupra mediului al produselor şi încurajării cererii de mai multe bunuri şi tehnologii de producţie mai durabile. Pe lângă acestea, caută să încurajeze industria UE în a se folosi de oportunităţile de inovare, de exemplu printr-o politică de produse durabile şi ecoinovare.

În anii viitori, Comisia Europeană se va concentra asupra unei aplicări mai eficiente a legislaţiei şi, în special, a Directivei privind emisiile industriale. Acest lucru va include şi adoptarea de către Comisie a concluziilor cu privire la cele mai bune tehnici disponibile (BAT), conţinând valorile limită de emisie (VLE) asociate BAT-urilor, elaborarea unor proiecte de inspecţie de mediu pentru instalaţiile implicate şi punerea în aplicare a valorilor limită de emisie prevăzute în directivă, în special cele pentru instalaţiile de ardere de mare capacitate (LCP), acestea fiind mai stricte decât cele prevăzute în Directiva privind LCP‑urile.

În 2012, Comisia va revizui Planul de acţiune SCP/SIP şi va analiza posibile extinderi ale directivei relevante privind proiectarea ecologică. În contextul Strategiei Europa 2020, se prevede lansarea unui Plan de acţiune privind ecoinovarea, în vederea asigurării comercializării şi aplicării tehnologiilor ecologice esenţiale.

Linkuri relevante:

Geographic coverage

Europe
Acţiuni asupra documentului
Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100