Isiklikud vahendid

järgmine
eelmine
punktid

Otse sisu juurde. | Navigatsioonivaatesse

Sound and independent information
on the environment

Oled siin: Algus / Teemad / Õhusaaste / Poliitikakontekst

Poliitikakontekst

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2014-12-15 11:14
Euroopa Liidu siseselt on kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärk saavutada õhukvaliteedi selline tase, mis ei avaldaks soovimatut mõju ega oleks ohtlik inimtervisele ega keskkonnale. Euroopa Liit võtab õhusaastega kokkupuute vähendamiseks meetmeid mitmel tasandil: õigusaktide abil, tehes koostööd õhusaaste eest vastutavate sektoritega, riiklike ja kohalike omavalitsuste ning valitsusväliste organisatsioonide kaudu ja teadusuuringute abil. Euroopa Liidu poliitikate eesmärk on piirata kokkupuudet õhusaastega, vähendades selleks heidete kogust ja määrates õhu kvaliteedile piirnorme ning sihtväärtusi.

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi raames loodud programm „Puhas õhk Euroopale“ (CAFE) jagab õhusaastet käsitlevaid pikaajalisi strateegilisi ja terviklikke soovitusi. 2005. aastal vastu võetud õhusaaste temaatiline strateegia, mis tugineb programmile CAFE, määratleb Euroopa õhupoliitika ambitsioonikad, kuid kulutõhusad eesmärgid ja meetmed kuni aastani 2020.

Õhusaasteainete heitkogused

Liikmesriikide tasandil on õhusaasteainete riigisiseste ülemmäärade direktiiviga kehtestatud inimtervist ja keskkonda kahjustava nelja peamise õhusaasteaine (lämmastikdioksiid, vääveldioksiid, muud lenduvad orgaanilised ühendid kui metaan, ammoniaak) ülemmäärad. Euroopa Komisjon esitab õhusaasteainete riigisiseste ülemmäärade direktiivi uue versiooni kavandi 2008. aasta lõpus. Üksikasjalikumat teavet selle kohta saate siit.

Muud Euroopa Liidu võtmetähtsusega õigusaktid on suunatud selliste õhusaasteainete heidete vähendamiseks, mis pärinevad konkreetsetest allikatest, näiteks järgmistest:

Rahvusvaheliselt käsitleb õhusaaste heidete küsimust veel ka ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon (LRTAP) ja selle protokollid. Göteborgi mitme saasteaine protokollis, mis kuulub LRTAPi konventsiooni alla, on esitatud riigisisesed ülemmäärad, mis on Euroopa Liidu õhusaasteainete riigisiseste ülemäärade direktiivis sätestatutega võrdsed või neist madalamad.

Õhukvaliteet

Euroopa Liidu uus õhukvaliteedi direktiiv, Direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta, on üks võtmemeetmeid õhusaaste vähendamiseks õhusaaste temaatilise strateegia kohaselt. See on esimene Euroopa Liidu direktiiv, mis sätestab PM2,5 (tahkete osakeste) kontsentratsiooni ülemmäärad välisõhus. Sellega konsolideeritakse ka olemasolevad õhukvaliteedi õigusaktid üheks direktiiviks. Valitsustele on antud aega kaks aastat (alates 11. juunist 2008) riigisiseste õigusaktide kooskõlastamiseks selle direktiivi sätetega.

Selle ajani kehtib Euroopa Liidu senine õhukvaliteedi poliitikaraamistik. Selles poliitikaraamistikuks sätestatakse mitme õhusaasteaine suhtes tervisekaalutlustest lähtuvad normid ja eesmärgid ning sellesse on hõlmatud järgmised õigusaktid:

  • õhukvaliteedi raamdirektiiv, milles kirjeldatakse liikmesriikide õhukvaliteedi hindamise ja haldamise peamisi põhimõtteid. Direktiivis on loetletud ka kõik saasteained, mida silmas pidades on välja töötatud õhukvaliteedi normid ja eesmärgid ning neid järgnenud õigusaktides (neli tütardirektiivi) täpsustatud;
  • otsus teabevahetuse kohta, millega sätestatakse vastastikune teabe- ja andmevahetus, mis on pärit Euroopa Liidu liikmesriikides välisõhu saastet mõõtvatest võrgustikest ja üksikjaamadest.

Lisateave õhusaastepoliitikate ja õhusaaste õigusaktide kohta: Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat

Geographic coverage

Europe
Tegevused dokumentidega

Kommentaarid

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100