Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — Kατάσταση και προοπτικές 2015: Συνθετικη έκθεση

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 08/01/2015 Δημοσίευση 04/05/2015
Cover Image
Greek (EL)

Περιεχόμενο

Πληροφορίες παραγγελίας

Παραγγείλετε ένα τυπωμένο αντίγραφο online (Βιβλιοπωλείο της ΕΕ (EU-Bookshop)).

: 978-92-9213-542-3
: TH-01-15-001-EL-N
: FREE

Συναφές περιεχόμενο

Data visualisations

Χρησιμοποιούμενα αριθμητικά στοιχεία

Related briefings

Related infographics

Σχετικές δημοσιεύσεις

Βλ. επίσης

Αρχειοθέτηση ,

Countries and regions

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100