Не поставяйте хладилника или фризера близо до топлинен източник

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
като печка или радиатор, или дори до южен прозорец, тъй като това ще увеличи консумацията на електроенергия.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100