Evropa méně škodí ozonové vrstvě Země

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.03.2013 Poslední změna Pátek 02.09.2016 11:46
Dle Zprávy 17/2012 Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) učinila Evropa významný pokrok při postupném vyřazování chemických látek ohrožujících ozonovou vrstvu Země. V 70. a 80. letech 20. století bylo zjištěno, že některé uměle vyráběné chemikálie poškozují ozon ve stratosféře. Toto zjištění bylo potvrzeno mimořádně nízkou koncentrací ozonu nad Antarktidou – tzv. ozonovou dírou.

K zajištění ochrany ozonové vrstvy byla přijata Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy (rok 1985) a její prováděcí Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (rok 1987). Montrealským protokolem je regulováno více než 200 chemických látek včetně halonů, hydrochlorfluoruhlovodíků (HCFC) a chlorofluorouhlovodíků (CFC). Tyto látky byly v minulosti používány jako náplně v chladicích zařízeních a v hasicích přístrojích, jako hnací plyny v aerosolových sprejích, nadouvadla při vyfukování pěnových hmot a jako rozpouštědla.

V rámci Evropské úmluvy jsou společnosti povinny ohlašovat použití látek poškozujících ozonovou vrstvu (tzv. ODS – ozon depleting substances), a to včetně jejich dovozu, vývozu, spotřeby a odstraňování. V roce 2011 oznámilo celkem 189 společností nakládání s těmito látkami.

Zpráva uvádí základní klíčová zjištění:

  • Spotřeba látek poškozujících ozonovou vrstvu je v současnosti v EU nízká. EU splnila mezinárodní cíle.
  • Výroba látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU od roku 2006 trvale klesá.
  • Dovoz látek poškozujících ozonovou vrstvu od roku 2006 klesá. Téměř polovina importovaných látek pocházela z Číny, a více než jedna třetina z USA.
  • Vývoz látek poškozujících ozonovou vrstvu klesá od roku 2006 v každoročním průměru o 27 %.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Geographic coverage

Greece, Poland, Romania, Portugal, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany, France, Czech Republic, Italy, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Hungary, Bulgaria, Malta, Denmark, Sweden, Austria, Luxembourg, Ireland, Slovakia, Slovenia
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100