Politika bağlamı

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 22.04.2016
AB politikalarının, özellikle AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (SKS) ve altıncı çevre eylem programında (6ÇEP) kaynak kullanımı ve atığa verilen önem artmaktadır. 6ÇEP açıkça 'ekonomik büyüme ve kaynak kullanımı arasındaki bağlantıların koparılması'nı talep etmektedir. 2007 yılında, UNEP ve Avrupa Komisyonu arasında işbirliği yoluyla Sürdürülebilir Kaynak Yönetimine ilişkin Uluslararası bir Panel oluşturulmuştur.

Neredeyse her Avrupa Topluluğu politikası doğal kaynakların kullanımı ve yönetimini etkilemektedir. Bunların en önemlileri arasında ortak tarım politikası, ortak balıkçılık politikası, bölgesel kalkınma politikası ile ulaşım ve enerji politikaları bulunmaktadır. Bir dizi kritik çevre stratejisi kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi hususlarını ele almakta olup, bunlara Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, 6. çevre eylem planıve atık önleme ve geri dönüştürme ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı hakkındaki 2005 tematik stratejileri de dahildir.

Süregelen politika tartışması çevre ve kaynaklarla ilgili hususların sektörel ve diğer politika alanlarıyla daha iyi bütünleştirilmesine yönelik ihtiyaca işaret etmektedir. Öne çıkan sorulardan bazıları, kaynak kullanımının çevreye etkilerinin nasıl değerlendirileceği, hangi öncelik alanları veya özel kaynakların politika müdahalelerinin odak noktasını oluşturacağı ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetiminde hedeflerin nasıl belirleneceği ve kaydedilen ilerlemenin nasıl ölçüleceği etrafında dönmektedir.

Teknik verimlilik konusunda elde edilen kazanımlar daha yaygın tüketim yüzünden kaybedildiğinden, kaynak kullanımı ve atık üretiminin salt teknolojik gelişmelerle azaltılabilmesi olası görünmemektedir. Günümüzdeki yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliği hususunun eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekebilir ve teknolojinin de başka politika araçlarıyla birleştirilmesi gerekmektedir

Kaynaklara ilişkin AB politikaları hala gelişmekte olmakla beraber, hem AB hem de münferit AB Üye Devletleri'ndeki atık politikaları 1970'lerden beri kademeli olarak uygulamaya konmaktadır. AB'nin mevcut atık politikası 'atık hiyerarşisi'ne dayanmaktadır. Bu öncelikle atık önleme, daha sonra yeniden kullanım, geri dönüştürme ve diğer atık geri kazanım faaliyetleriyle atığın azaltılmasını hedeflemektedir. Bu hiyerarşi olasılıkla, hali hazırda gözden geçirilmekte olan değiştirilmiş Atık Çerçeve Direktifi ve atık önleme ve geri dönüştürmeye ilişkin tematik stratejiyle güçlendirilecektir.

Başlıca atık arıtma faaliyetleri Düzenli Atık Depolama Direktifi, Atık Yakma Direktifi ve IPPC Direktifiyle düzenlenmektedir. Ambalaj atığı, kullanım süresi dolmuş araç ve atık elektrikli ve elektronik donanım gibi özel atık akışları için, atık hiyerarşisi ilkesinde, söz gelimi geri dönüştürmeye yönelik somut hedefler getirilmesi suretiyle, değişiklik yapılmıştır.

Politika yapıcılıkta yaşam süresi yaklaşımı, etkilerin her etapta değerlendirilmesini ve çevresel etkilerin farklı ülkelere veya üretim ya da tüketimin farklı aşamalarına taşınarak basitçe üzerlerinin örtülmemesini sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100