sonraki
önceki
öğeler

Sağlık insan gelişimi için temel önem taşımakta olup, çevreyi giderek insan sağlığının temel belirleyici faktörlerinden biri olarak kabul ediyoruz. Küresel açıdan sağlık, son yıllarda büyük ölçüde ortalama yaşam süresinin artmasıyla paralel olarak iyileşmiştir. Bununla beraber, hastalık oranı nüfus içerisinde eşitsiz bir şekilde dağılmış olup, söz gelimi cinsiyet ve ekonomik duruma göre değişiklik göstermektedir.

Gelecek 50 yılda sağlığa ilişkin küresel mega eğilimler, bilhassa yeni ortaya çıkan hastalık ve pandemilere yönelik hazırlıklara yatırım yapılmasına yol açmak suretiyle, politika yapıcılar üzerinde doğrudan ve dolaylı etkide bulunmaya devam edecektir.

Sağlığa ilişkin küresel eğilimler sizin için neden önemli?

Sağlık etkileri doğrudan olabilir. Yeni ortaya çıkan ve tekrar ortaya çıkan hastalıklara, kazalara ve yeni pandemilere maruz kalma riskleri küreselleşme (söz gelimi seyahat ve ticaret yoluyla), nüfus dinamikleri (göç ve yaşlanma gibi) ve yoksullukla artmaktadır.

Antibiyotik ve diğer ilaçlara karşı direncin artması ile pek çok tropik hastalıkla mücadelenin ihmal edilmesi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde endişelere yol açmaktadır.

Sağlık alanındaki iyileşmelerin desteklenmesinde teknoloji önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca sağlığa ilişkin eğilimlerin uzamsal olarak izlenmesine yardımcı olarak, hastalıkların daha önceleri göz ardı edilen coğrafi dağılımlarının haritalandırılması ve analiz edilmesine olanak verebilir.

 

Çizelge 2: Sağlık, 2050 itibariyle sıtma

Plasmodium falciparum insanlarda sıtmaya yol açan bir parazittir. Sivrisinek yoluyla geçer. Değişen iklim ile arazi kullanma koşulları sivrisineğin şimdi beraberinde sıtmayı da taşıyarak yeni alanlara yayılabileceği olasılığı bulunmaktadır. Ancak, mevcut bölgelerde soyunun tükenmesi de mümkündür. Rastlandığı ve eradike (yok) olduğu bölgeler yaklaşık olarak eşit olup, yaklaşık aynı sayıda yerleşik nüfusa sahiptir (her birinde 400 milyon kadar).

TR2

Permalinks

Belge İşlemleri