Politiskt sammanhang

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-04-22
EU:s politik framhåller i allt högre grad resursanvändning och avfall, i synnerhet i EU:s strategi för hållbar utveckling och det sjätte miljöhandlingsprogrammet. Det sjätte miljöhandlingsprogrammet manar uttryckligen till att "kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och användningen av resurser bör brytas". 2007 inrättades en internationell panel för hållbar resursförvaltning genom ett samarbete mellan Unep och Europeiska kommissionen.

Nästan all gemenskapspolitik påverkar användningen och hanteringen av naturtillgångar. Bland de viktigare finns den gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma fiskepolitiken, politiken för regional utveckling och transport- och energipolitiken. Flera genomgripande miljöstrategier tar upp hållbar resursanvändning, till exempel strategin för hållbar utveckling, det sjätte miljöhandlingsprogrammet och 2005 års temainriktade strategier för förebyggande och materialåtervinning av avfall och hållbart nyttjande av naturresurser.

Den pågående debatten visar på behovet av att bättre integrera miljö- och resursfrågor i sektorsspecifik politik och politik inom andra områden. Vissa av frågorna handlar om hur miljöeffekterna från resursanvändning ska bedömas, vilka områden eller specifika resurser som ska stå i centrum för politiska ingripanden och hur mål ska sättas och framsteg ska mätas vad beträffar hållbar användning och hantering av resurser.

Förbättrad effektivitet på grund av tekniska landvinningar uppvägs ofta av ökad konsumtion, och det är därför osannolikt att resursanvändning och avfallsmängder kan minskas enbart genom tekniska framsteg. Hållbarheten i den moderna livsstilen och moderna konsumtionsmönster kan behöva granskas kritiskt, och teknik måste kombineras med andra politiska instrument

Även om EU:s resurspolitik fortfarande är under utveckling har både EU:s och enskilda medlemsländers avfallspolitik gradvis vuxit fram ända sedan 1970-talet. EU:s nuvarande avfallspolitik bygger på "avfallshierarkin". Det innebär att det anses viktigast att förebygga uppkomsten av avfall. Därefter kommer avfallshantering via återanvändning, återvinning och andra åtgärder för avfallshantering. Hierarkin kommer förmodligen att förstärkas i och med det ändrade ramdirektivet om avfall som för närvarande revideras, och den temainriktade strategin för att förebygga uppkomst av avfall och materialåtervinning av avfall.

Den huvudsakliga avfallshanteringsverksamheten regleras i direktivet om deponering av avfall, direktivet om förbränning av avfall och direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. För vissa speciella avfallsflöden, till exempel förpackningsavfall, uttjänta fordon och elektriskt och elektroniskt avfall, har avfallshierarkin omvandlats, bland annat genom att införa konkreta mål för återvinning.

Beslutsfattare bör se till att effekterna utvärderas över hela livscykeln. Miljöeffekter kan inte gömmas undan genom att de flyttas till andra länder eller till andra delar av produktionen eller konsumtionen.

Mer information:

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100