Politiskt sammanhang

Sida utgått Senast ändrad 2017-02-22
This content has been archived on 2017-02-22, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Hållbar stadsutveckling är framträdande i EU:s politik för miljön, regional utveckling, hälsa och transport. Lagstiftningen, t.ex. direktiven om luftkvalitet och omgivningsbuller, är också inriktad på städerna. Med sin politik strävar EU efter att stärka städernas ansvar på grundval av subsidiaritetsprincipen, enligt vilken det krävs att frågorna hanteras på den lägsta behöriga nivån. Den lokala nivån och EU-nivån blir dock alltmer sammanflätade, och det blir också miljöfrågorna och de sociala och ekonomiska frågorna. Europas framtida stadspolitik måste därför hitta metoder för en mera integrerad och effektiv hantering mellan de olika politiska nivåerna.

Enligt förfarandet i grönboken om stadsmiljö (1990) antog EU den temainriktade strategin för stadsmiljö 2006. Denna syftar till ett bättre genomförande av EU:s gällande miljöpolitik och miljölagstiftning på lokal nivå genom erfarenhetsutbyte och spridning av framgångsrika metoder mellan de lokala myndigheterna i Europa. Rådgivning om integrerad förvaltning av miljön och om planering för hållbara stadstransportsystem ingår i strategin.

Ytterligare åtgärder är kopplade till genomförandet av EU-direktiven om luftkvalitet och omgivningsbuller. Grönboken Mot en ny kultur för rörlighet i städer (2007) inleder en diskussion om en ny kultur för stadstransporter som inriktas på en gemensam ansträngning för att göra städerna grönare och mindre förorenade samtidigt som de är säkra och mer tillgängliga för alla.

EU:s regionalpolitik är en viktig motor för stadsmiljön. Meddelandet Sammanhållningspolitiken och städerna: städernas och tätorternas bidrag till tillväxt och sysselsättning i regionerna är avsett att hjälpa de nationella och regionala myndigheterna och städernas myndigheter vid utformningen av den nya omgången av sammanhållningsprogram.

EU:s medlemsländer betonade stadspolikens territoriella betydelse för Europa när de antog EU:s territoriella agenda och Leipzigstadgan om hållbara europeiska städer under sitt informella ministermöte i Leipzig 2007. De enades om fortlöpande arbete under ordförandeskapen och tog fram en genomförandeplan.

Många lokala myndigheter tog fram sina lokala Agenda 21-strategier och handlingsplaner. Ålborgstadgan är en av de mest omtalade strategierna för lokal hållbar utveckling, som undertecknades av fler än 2 500 lokala och regionala myndigheter. Kampanjen "Hållbara städer i Europa" syftar till att hjälpa de lokala förvaltningarna över hela Europa att integrera den bästa metoden för hållbarhet.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100