Miljöbyråns verksamhet

Sida utgått Senast ändrad 2017-02-22
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Miljöbyrån understöder EU:s politik för urbana områden genom att utveckla databaser och ta fram bedömningar av dynamiken i markanvändningen i urbana områden (t.ex. okontrollerad utbredning av stadsområden), hållbarhetsfrågor i urbana områden och specifika föroreningsfrågor som buller och luftkvalitet. Detta sker genom ett nära samarbete med de större stadsnätverken och andra intressenter, och innefattar gemensamma åtgärder och informationsutbyte.

Uppgifter

Med utgångspunkt i data från Corine marktäckeprojektet har miljöbyrån tagit fram en uppsättning analysenheter – Urban Morphological Zones (UMZ, urbana morfologiska zoner). Data visar utbredningen av urbana landområden i Europa, var utbredningen är okontrollerad och hur den är formad. I kombination med andra data från Corine marktäckeprojektet om förändringar i markanvändningen, grönområden och Natura 2000-områden är det möjligt att analysera vilken effekt städer har på naturliga marker och andra marktyper. Även livskvalitet och befolkningstäthet går att analysera.

Ett verktyg är under utveckling för att integrera miljöbyråns rumsliga data med andra socioekonomiska och funktionella data, till exempel Urban audit-databasen (Eurostat och GD Regionalpolitik) och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network).

I enlighet med ramdirektivet för luftkvalitet samlar miljöbyrån in data om luftkvalitet i europeiska tätorter (cirka 1 700 städer) i AirBase.

Enligt direktivet om omgivningsbuller måste medlemsländerna lämna in data om exponering för omgivningsbuller i större tätorter. Europeiska kommissionen upprättade en databas med den rapporterade informationen, med stöd från miljöbyrån.

Data om rening av avloppsvatten finns i vatteninformationssystemet för Europa (WISE).

Analyser

I miljöbyråns rapport Urban sprawl in Europe — The ignored challenge ges den första heltäckande översikten över problemet med okontrollerad urban utbredning, med analyser av effekter och pådrivande faktorer, till exempel transport- och prissättningspolitik. När socioekonomiska och funktionella data integreras ytterligare kommer det att bli möjligt att undersöka dessa förhållanden närmare.

Analyser av urbana områden ingår också i miljöbyråns regelbundna analyser av luftföroreningar, tillstånd och utblick-rapporterna, till exempel Tillstånd och utblick 2005, och andra rapporter av tvärvetenskaplig karaktär.

Tillsammans med de större stadsnätverken i Europa och andra intressenter undersöker miljöbyrån också förhållandena mellan urbant och europeiskt beslutsfattande inför nuvarande och framtida utmaningar som klimatförändringar, förändrade konsumtionsmönster och demografiska förändringar.

 

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100