Om scenarier och framtidsstudier

Sida utgått Senast ändrad 2017-02-24
This page was archived on 2017-02-24 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Problem som klimatförändringar, förlust av den biologiska mångfalden och användning av naturtillgångarna har långsiktiga konsekvenser och kräver långsiktiga politiska lösningar. För att fatta välgrundade strategiska beslut måste vi försöka se in i framtiden och uppmärksamma pågående, ny och latent utveckling. Om vi på allvar vill ta itu med Europas hållbara utveckling måste vi se längre än två mandatperioder eller mer. Långsiktigt tänkande kräver dock ett öppet sinne, eftersom Europas huvudsakliga utmaningar kan ändras avsevärt med tiden. Miljöscenarier, prognoser och andra slags framtidsstudier hjälper oss att hantera oregelbundenheten och osäkerheten när det gäller den framtida utvecklingen och skapa en stabil politik som står sig över tiden.

 

Framtidsstudier, till exempel scenarier och prognoser, har genomförts på bred front av internationella organisationer, regeringar, företag och icke-statliga organisationer under de senaste decennierna.

De långsiktiga utsläppsscenarierna enligt FN:s klimatpanel (IPCC) är välkända. De har använts i stor omfattning för att analysera klimatförändringarna och deras följder, olika begränsningsalternativ, samt till stöd för internationella förhandlingar om fastställande av långstiktiga mål.

Ett annat viktigt exempel är Millennium Ecosystem Assessment, där scenarier togs fram för att analysera resultaten av globala ekosystemtjänster i olika framtida situationer. Förenta nationernas miljöprogram (Unep) presenterar sina långsiktiga analyser genom sina "Global Environment Outlook"-scenarier. Stora internationella organisationer som Världsbanken, IEA (Internationella energiorganet) och OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) publicerar också regelbundet långsiktiga prognoser och analyser.

Det finns ingen standardmetod för att förutspå framtiden. Det kan göras rent kvantitativt genom att låta data och (matematiska) modeller illustrera framtida tendenser och analysera de osäkerheter som finns (även kallat framtidsanalys), genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys i form av beskrivningar, diagram och bilder, eller enbart baseras på kvalitativ analys.

Att tänka på framtiden innebär att tänka på olika alternativ. Framtiden är full av ovisshet och mycket kan hända. Scenarier är kraftfulla verktyg i detta sammanhang eftersom de gör det lättare att tänka utanför ramarna. Scenarier är varken förutsägelser eller prognoser. De är möjliga beskrivningar av hur framtiden kan se ut för våra organisationer, problem, länder och till och med vår värld, baserade på "om x, så y"-påståenden. Ett typiskt miljöscenario inbegriper en beskrivning av den ursprungliga situationen och beskrivningar av de huvudsakliga drivkrafterna, vilket ger en bild av framtiden.

Till exempel hjälper miljöbyråns PRELUDE-scenarier oss att omvärdera vårt nuvarande arbete med biologisk mångfald och markskydd. De belyser ett antal faktorer som skulle kunna äventyra åtgärdernas effektivitet och ändamålsenlighet på medellång till lång sikt, t.ex. demografiska förändringar och klimatförändringar.

 

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100