Politiskt sammanhang

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2016-09-08
Topics: ,
This page was archived on 2016-09-08 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Sedan 2002 ger ett övergripande direktiv om omgivningsbuller en gemensam grund för att ta itu med buller i hela Europeiska unionen. Syftet med direktivet är att förhindra, förebygga eller minska skadliga effekter av exponering för buller.

Buller från fordon och maskiner omfattas sedan årtionden av EU-lagstiftning. Det var dock först på 1990-talet som lagstiftning om människors exponering för buller började utformas. Gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram 2002–2012 syftar till att  ”…avsevärt minska antalet personer som regelbundet utsätts för långsiktiga genomsnittliga bullernivåer, särskilt från trafiken, som enligt vetenskapliga undersökningar har skadliga effekter på människors hälsa…”.

Samma år antogs direktivet om omgivningsbuller. Det gav en gemensam grund för att ta itu med buller i hela EU. Medlemsländerna bör identifiera särskilt belastade områden, för vilka bullret kartläggs och handlingsplaner bör göras upp. Länderna bör också informera allmänheten och kommissionen om dessa verksamheter. Belastade områden där bullerkartläggning och handligsplanering ska ske finns runt större tätbebyggelser och längs större vägar, järnvägar och flygplatser.

Bullerexponering är också integrerad i annan EU-politik, t.ex. i den temainriktade strategin för stadsmiljö, den gemensamma transportpolitiken och strategin för hållbar utveckling.

2004 publicerade kommissionen en översikt över all europeisk lagstiftning och alla standarder av relevans för buller.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100