Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2016-09-08
Topics: ,
This content has been archived on 2016-09-08, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Miljöbyråns arbete har i första hand att göra med EG-direktivet om omgivningsbuller. Byrån stöder Europeiska kommissionen med hantering av bullerdata och analyser av exponering för buller.

Det finns flera dataflöden som ska rapporteras enligt EG-direktivet om omgivningsbuller. Miljöbyrån bistod kommissionen med att ta fram ett förslag till en teknik för elektronisk rapportering i början av 2007 som skulle vara harmoniserad med miljöbyråns rapportsystem. Den information som hittills har rapporterats in av medlemsländerna har granskats av miljöbyrån och finns på kommissionens webbplats CIRCA.

2001 publicerade miljöbyrån en första uppskattning av det antal människor som exponeras för trafikbuller. Den här indikatorn togs fram genom miljöbyråns rapporteringsmekanism för transporter och miljö (TERM).

Nästa bedömning av exponering för buller kommer att baseras på den information som medlemsländerna rapporterade i slutet av 2007 enligt EG-direktivet om omgivningsbuller. Det här är första gången som medlemsländerna rapporterar om exponering för vissa bullernivåer. Enligt direktivet måste kommissionen upprätta en databas över den inrapporterade informationen. Miljöbyrån stöder detta arbete.

Miljöbyrån leder EU:s arbetsgrupp för analys av exponering för buller, som har tagit fram riktlinjer för kartläggning av ljud enligt EG-direktivet om omgivningsbuller. Miljöbyrån har ett nära samarbete med europeiska ämnescentret för markanvändning och geografisk information (European Topic Centre on Land Use and Spatial Information) och med miljöbyråns ländernätverk (Eionet).

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100