Om buller

Sida utgått Senast ändrad 2016-09-08
Topics: ,
This page was archived on 2016-09-08 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Ett stort antal européer drabbas av miljöbuller. Allmänheten uppfattar buller som ett av de största miljöproblemen. Det kan drabba människor både fysiskt och psykiskt och störa grundläggande aktiviteter som sömn, vila, studier och kommunikation. Det har länge varit känt att buller har negativa effekter på människors hälsa, men ny forskning visar att de uppstår vid lägre bullernivåer än man tidigare trott.

Miljöbuller – oönskat eller skadligt utomhusljud – ökar allt mer, både i varaktighet och i geografisk spridning. Buller förekommer i samband med många mänskliga verksamheter, men väg-, järnvägs- och flygtrafik är de som har störst påverkan. Detta innebär särskilt problem i stadsmiljöer. Omkring 75 procent av Europas befolkning bor i städer och mängden trafik ökar fortfarande. Landspecifika studier visar att antalet klagomål rörande miljöbuller ökar i många europeiska länder.

Eftersom miljöbuller är ihållande och inte går att undkomma utsätts en betydande del av befolkningen för det. Av EU:s grönbok om framtidens bullerpolitik framgår att 20 procent av EU:s befolkning utsätts för bullernivåer som hälsoexperter anser vara oacceptabla, d.v.s. som kan leda till irritation, sömnstörningar och negativa hälsoeffekter. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att ca 40 procent av EU:s befolkning utsätts för trafikbuller på nivåer som överstiger 55 dB(A), och att mer än 30 procent utsätts för bullernivåer på över 55 dB(A) nattetid.

Att uppskatta de hälsoproblem som miljöbuller medför utgör en allt större utmaning för beslutsfattare. Bullerexponering leder inte bara till sömnstörningar, irritation och hörselnedsättningar, utan även till andra hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar. Kostnaderna för sjukdomar orsakade av miljöbuller har ännu inte beräknats. Världshälsoorganisationen arbetar för närvarande med en studie som omfattar flera av de hälsoeffekter som buller medför.

Effekterna av buller förstärks ytterligare när de interagerar med andra miljörelaterade stressfaktorer som luftföroreningar och kemikalier. Detta kan vara fallet särskilt i stadsområden där de flesta av dessa stressfaktorer finns sida vid sida.

Buller påverkar även växt- och djurliv. Hur omfattande de långsiktiga effekterna av detta, till exempel förändrade flyttleder och undanträngning av djur från deras jakt- och fortplantningsplatser, måste undersökas mer ingående.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100