Buller

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren, för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande effekter och överutnyttjandet av naturresurser. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport av miljötillståndet, som kommer ut i dag, står Europa inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad skala och betydelse. Dock säger rapporten att det finns hopp tack vare allmänhetens ökade medvetenhet om behovet av en omställning till en hållbar framtid, tekniska innovationer, växande gemensamma initiativ och intensifierade insatser av EU, såsom den europeiska Gröna Given.

Det behövs riktade åtgärder för att bättre skydda fattiga, äldre och barn mot miljörisker som luftföroreningar, buller och extrema temperaturer, särskilt i de östra och södra delarna av Europa. I en rapport som publiceras idag varnar Europeiska miljöbyrån (EEA) för att svaga grupper i samhället fortfarande utsätts för dessa hälsorisker i oproportionerligt hög grad, trots att miljön i Europa har blivit bättre över lag.

Bläddra i katalogen