Det energipolitiska sammanhanget

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-04-22
De politiska händelserna de senaste åren har lett till en förskjutning av den politiska inriktningen mot miljömässig hållbarhet, konkurrenskraft och trygg energiförsörjning. Den pågående offentliga debatten kring förnybara energikällor, ny teknik, energieffektivitet, utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar har också placerat energin högst upp på den politiska dagordningen, både i Europae och globalt.

I januari 2007 föreslog Europeiska kommissionen ett energi- och klimatpaket för att minska utsläppen av växthusgaser. Syftet med energipaketet var att fastställa en ny energipolitik för Europa för att bekämpa klimatförändringar och främja EU:s energitrygghet och konkurrenskraft.

Paketet bygger främst på tre pelare:

  • En sann inre energimarknad . Detta syftar till att ge energianvändarna verkliga valmöjligheter och sätta igång de enorma investeringar som behövs på energiområdet. Sedan den 1 juli 2007 har alla EU-medborgare fritt kunnat välja el- och gasleverantör. Europeiska kommissionen måste säkerställa rättvis och dynamisk konkurrens i alla medlemsländer.
  • Att påskynda övergången till energi med låga koldioxidutsläpp. Detta syftar till att bibehålla EU:s position som världsledande inom förnybar energi, med ett förslag på att minst 20 procent av EU:s energibehov ska tillgodoses med förnyabara energikällor senast 2020.
  • Energieffektivitet. Detta syftar till att spara 20 procent av den primära energiförbrukningen senast 2020, och är en upprepning av ett av kommissionens tidigare mål. Där föreslås också ökad användning av bränslesnåla fordon för transporter, skärpta standarder och bättre märkning för apparater, förbättrad energiprestanda för befintliga byggnader inom EU och förbättrad effektivitet för produktion, överföring och distribuering av kraftvärme.

I mars 2007 antog Europeiska rådet de flesta av dessa förslag och enades om åtgärder för att utforma en hållbar, integrerad klimat- och energipolitik för Europa. Den politik som utformats har följande tre syften:

  • Att trygga försörjningen.
  • Att garantera de europeiska ekonomiernas konkurrenskraft och tillgången till energi till rimliga priser.
  • Att främja miljömässig hållbarhet och bekämpa klimatförändringarna.

För att uppfylla dessa syften antog Europeiska rådet i mars 2007 en heltäckande energihandlingsplan för perioden 2007–2009, som omfattar prioriterade åtgärder på följande områden: En inre inre marknad för gas och elektricitet, försörjningstrygghet, internationell energipolitik, energieffektivitet och förnybar energi samt energiteknik.

I januari 2008 lade Europeiska kommissionen fram ytterligare förslag för att bekämpa klimatförändringar och främja förnybar energi, med bindande mål för medlemsländerna.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100