Miljöbyråns verksamhet på energiområdet

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-04-22
En av miljöbyråns viktigaste verksamheter inom energiområdet är att övervaka integreringen av miljöhänsyn i energisektorn. En uppsättning energi- och miljöindikatorer uppdateras och publiceras varje år. Med utgångspunkt i detta publicerar miljöbyrån regelbundet en energi- och miljörapport, liksom analyser av de förväntade miljömässiga fördelarna och påfrestningarna från olika sektorer inom förnybar energi.

Energi- och miljöindikatorerna är ordnade kring sex policyfrågor:

  • Minskar miljöpåverkan från användning och produktion av energi?
  • Minskar energianvändningen?
  • Hur snabbt ökar energieffektiviteten?
  • Pågår det en växling till mindre förorenande bränslen?
  • Hur snabbt införs tekniker för förnybar energi?
  • Införlivas miljökostnader bättre i prissättningssystemet?

Indikatorerna har även stor betydelse för uppföljning av EU:s strategi för hållbar utveckling, utarbetande av rapporten om EU:s utsläpp av växthusgaser enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och rapportering av trender och prognoser för utsläpp av växthusgaser i Europa enligt Kyoto-protokollet.

I miljöbyråns energi- och miljörapport analyseras dessa högst relevanta frågor ur ett helhetsperspektiv – där diskuteras produktion och konsumtion av energi, förnyelsebara energikällor, ny teknik, energieffektivitet, utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar. Rapporten baseras på uppsättningen av energi- och miljöindikatorer.

Miljöbyrån gör också analyser av miljömässiga fördelar och påfrestningar som kan förväntas uppstå från olika sektorer inom förnybar energi som en andel av den totala energiproduktionen 2010, 2020 och 2030. Detta inbegriper:

  • Att analysera miljömässiga fördelar och påfrestningar av användning på olika sätt av biomassa för transport, värme och elektricitet.
  • Att beräkna potentialen för vindenergi i Europa utan ytterligare påfrestningar på miljön.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100