Om energi

Sida utgått Senast ändrad 2018-08-10
1 min read
This page was archived on 2018-08-10 with reason: Content is outdated
Energin ger människor personlig komfort och rörlighet och är viktig för att skapa välstånd för industrin, handeln och samhället. Å andra sidan orsakar produktionen och konsumtionen av energi en stor belastning på miljön (bland annat produktionen av värme och elektricitet, raffineringen av olja och slutanvändningen i hushållen, tjänstesektorn, industrin och transportsektorn). Belastningen sker i form av utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, markanvändning, avfallsgenerering och oljespill. Utsläppen bidrar till klimatförändringarna, skadar naturliga ekosystem och bebyggelse och har negativa effekter på människors hälsa.

 

Människans förbränning av fossila bränslen bär en stor del av ansvaret för den ökade halten av koldioxid (CO2) i atmosfären samt för de globala temperaturökningarna och klimatförändringarna till följd av detta. Den ökade efterfrågan på energi leder till anhopningar av koldioxid, den viktigaste växthusgasen, på grund av det sätt på vilket energi produceras. De flesta länder är beroende av fossila bränslen (olja, gas och kol) för att kunna tillgodose sina energibehov. Dessa bränslen måste brännas så att den värme som frigörs i processen kan omvandlas till energi. Kolet i bränslet reagerar med syre och koldioxid bildas och släpps ut i atmosfären. Luftföroreningar (svaveldioxid, kväveoxider och partiklar) släpps också ut, vilket påverkar luftkvaliteten. På grund av tekniska åtgärder och förbättringar av anläggningar för el- och värmeproduktion har utsläppen av luftföroreningar emellertid minskat under de senaste decennierna.

Ekonomin fortsätter att växa, liksom energiförbrukningen. Fossila bränslen dominerar fortfarande bränslesammansättningen – omkring 79 procent av en genomsnittlig europés energibehov tillgodoses genom kol, gas och olja. Cirka 13 procent kommer från kärnkraft och återstående 8 procent kommer från snabbt växande förnyelsebara energikällor (särskilt vind- och solenergi).

En genomsnittlig europé använder motsvarande 3,7 ton olja per år i form av elektricitet, uppvärmning och transport. Detta motsvarar 7,8 ton energirelaterat koldioxidutsläpp. Siffrorna varierar stort mellan olika länder, delvis beroende på användningen av förnyelsebara energikällor. Transportsektorn har varit den snabbast växande energiförbrukande sektorn sedan 1990 och utgör nu den största energikonsumenten.
Dokumentåtgärder
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100