nästa
föregående
poster

Om klimatförändringarna

Sida Senast ändrad 2016-06-03
Klimatförändringarna är ett av de största miljömässiga, sociala och ekonomiska hoten. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) är uppvärmningen av klimatsystemet entydig. Observationer visar att de globala genomsnittstemperaturerna i luft och hav ökar, att snö och isar smälter i stor omfattning och att den genomsnittliga havsnivån stiger globalt. Det är mycket troligt att uppvärmningen till största delen beror på växthusgasutsläpp från mänsklig verksamhet.

Klimatförändringarna är det största och mest omfattande marknadsmisslyckandet någonsin.

Nicholas Stern, chef för den brittiska regeringens ekonomiska utredningstjänst
och tidigare chefekonom på Världsbanken, 2006

De senaste 150 åren har medeltemperaturen ökat med nästan 0,8 ºC globalt och med cirka 1 ºC i Europa. Elva av de senaste tolv åren (1995–2006) platsar bland de 12 varmaste åren av de instrumentella registreringarna av den globala yttemperaturen (sedan 1850). Om ingenting görs globalt för att begränsa utsläppen tror FN:s klimatpanel att de globala temperaturerna kan öka med ytterligare 1,8 till 4,0 ºC innan år 2100. Detta innebär att temperaturökningarna sedan förindustriella tider skulle överstiga 2 ºC. Bortom detta tröskelvärde är det mycket mer troligt att förändringarna blir bestående och eventuellt katastrofala. (Mer information)

Klimatförändringarnas effekter syns redan och befaras bli tydligare. Extrema väderförhållanden, till exempel värmeböljor, torka och översvämningar, tros bli vanligare och kraftigare. I Europa ökar temperaturerna mest i Sydeuropa och den arktiska regionen. Nederbörden minskar i Sydeuropa och ökar i nord/nordväst. Detta påverkar naturens ekosystem, människors hälsa och vattentillgången. Ekonomiska sektorer, till exempel skogsbruk, jordbruk, turism och byggnad drabbas hårdast av de allvarliga konsekvenserna. Jordbrukssektorn i Nordeuropa kan dock dra fördel av en begränsad temperaturökning.

För att stoppa klimatförändringarna måste de globala växthusgasutsläppen minskas dramatiskt, och politiska åtgärder för att åstadkomma detta måste vidtas.

De huvudsakliga källorna till de växthusgaser som orsakas av människan är:

  • förbränning av fossila bränslen för elproduktion, transporter, industrin och hushållen,
  • förändringar när det gäller jordbruket och markanvändningen, t.ex. skogsskövling,
  • avfallsdeponering och
  • användning av fluorerade gaser.

 

Även om politiken och åtgärderna för att minska utsläppen skulle lyckas är en viss klimatförändring oundviklig. Därför måste vi också ta fram strategier och åtgärder för att anpassa oss till klimatförändringarnas effekter i Europa och i synnerhet utanför Europa, eftersom de minst utvecklade länderna är bland de mest sårbara och har minst ekonomiska och tekniska möjligheter till anpassning.

Permalinks

Dokumentåtgärder