Om biologisk mångfald

Sida utgått Senast ändrad 2016-08-31
This page was archived on 2016-08-31 with reason: Content is outdated
Biologisk mångfald inbegriper de genetiska variationer, arter och ekosystem som utgör livet på jorden. Vi ser för närvarande en stadig minskning av den biologiska mångfalden, vilket medför allvarliga konsekvenser för naturen och människors välbefinnande. Den främsta orsaken är att livsmiljöerna ändras. Det beror på intensiva produktionssystem för jordbruket, byggnadsarbeten, stenbrott, överexploatering av skogar, hav, floder, sjöar och mark, utbredning av främmande arter, föroreningar och, i allt större utsträckning, globala klimatförändringar. Europa har som mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald senast 2010. Miljöbyråns senaste bedömningar visar att det inte är troligt att målet uppnås, om inte omfattande, nya politiska åtgärder sätts in.

Mänskligheten är också en del av den biologiska mångfalden, och skulle inte finnas till utan den. Livskvalitet, ekonomisk konkurrenskraft, sysselsättning och säkerhet är beroende av detta naturkapital. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för "ekosystemtjänsterna", d.v.s. de tjänster som naturen tillhandahåller: klimatreglering, vatten och luft, bördig mark och produktion av mat, bränsle, fibrer och mediciner. Den är en förutsättning för att jordbruket och fisket ska kunna överleva på lång sikt och utgör basen för många industriprocesser och produktionen av nya läkemedel.

I Europa har mänsklig verksamhet format den biologiska mångfalden ända sedan jordbruket och djurhållningen började spridas för mer än 5 000 år sedan. Jordbruksreformen och den industriella reformen ledde till dramatiska och allt snabbare förändringar i markanvändningen, intensifiering av jordbruket, urbanisering och nedläggning av jordbruk. Detta har i sin tur orsakat att många metoder (till exempel traditionella jordbruksmetoder) som bidrog till att bibehålla landskap med en stor biologisk mångfald har övergivits.

Europas höga konsumtion och avfallsproduktion per capita leder till att vi påverkar ekosystem långt bortom vår kontinent. Den europeiska livsstilen bygger i hög grad på import av resurser och varor från hela världen, vilket ofta leder till att naturtillgångar utvinns på ett ohållbart sätt. Detta leder till en minskad biologisk mångfald, vilket i sin tur skadar de naturkapitaltillgångar som social och ekonomisk utveckling bygger på.

Det kan inte finnas någon mer inspirerande föresats än att påbörja återställandets era, att återskapa livets fantastiska mångfald som fortfarande omger oss.

Edward O. Wilson, "The Diversity of Life", 1992

Förlusten av den biologiska mångfalden är ofrånkomligt kopplad till försämringen av de ekosystemtjänster som bär upp livet på jorden. Under 2005 års Millennium Ecosystem Assessment utvärderades 24 ekosystemtjänster över hela världen och man upptäckte att 15 av dessa hade försämrats, vilket påverkar fisket, träproduktionen, vattenförsörjningen, behandlingen och avgiftningen av avfall, vattenreningen, skyddet mot naturkatastrofer och regleringen av luftkvaliteten. Enligt miljöbyråns rapport Tillstånd och utblick 2005 och den fjärde alleuropeiska utvärderingen gör inte EU några märkbara framsteg mot 2010 års mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100