nästa
föregående
poster

Press Release

Trafikföroreningarna är fortfarande skadliga för hälsan på många håll i Europa

Ändra språk
Press Release Publicerad 2012-11-26 Senast ändrad 2016-06-03
Photo: © Seb Piedoux
Transporterna i Europa ansvarar för skadliga nivåer av luftföroreningar och en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser. Många av de miljöproblem som blivit följden kan lösas genom att arbeta hårdare för att uppfylla nya EU-mål, enligt den senaste rapporten från Europeiska miljöbyrån.

En av de stora utmaningarna under det här seklet är att minska de negativa effekterna av transporter ‑ växthusgaser, luftföroreningar och buller – samtidigt som vi säkerställer de positiva aspekterna av rörlighet

Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Europeiska miljöbyråns årsrapport om transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) innehåller en bedömning av trafikens miljökonsekvenser i Europa. Det har skett vissa förbättringar men dessa beror delvis på den minskade ekonomiska aktiviteten under lågkonjunkturen. När det ekonomiska klimatet förbättras bör EU:s nya transportmål inriktas på insatser för att minska miljökonsekvenserna ytterligare, sägs det i rapporten.

Även om luftföroreningarna har minskat under de senaste två decennierna är de fortfarande ett stort problem i många områden. Euro-utsläppsnormerna för fordon har inte lyckats minska de faktiska kvävedioxidutsläppen till de nivåer som fastställts i lagstiftningen även om de har lett till betydande allmänna förbättringar av luftkvaliteten.

Ökande transport av varor leder också till sämre luftkvalitet. Det var en av huvudorsakerna till de höga kvävedioxidnivåerna. Ökningen av fartygstransporter under de två senaste decennierna har även inneburit att utsläppen av svaveloxider, som leder till surt regn, endast har minskat med 14 procent sedan 1990, trots stora effektivitetsförbättringar.

Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör, säger: ”En av de stora utmaningarna under det här seklet är att minska de negativa effekterna av transporter ‑ växthusgaser, luftföroreningar och buller – samtidigt som vi säkerställer de positiva aspekterna av rörlighet. Europa kan ta ledningen genom att öka arbetet med teknisk innovation inom elektrisk mobilitet. Detta kan förändra livsvillkoren i stadskärnorna.”

Andra trender och resultat

  • Människor som bor nära tättrafikerade vägar i Europa är fortfarande särskilt utsatta för förhöjda nivåer av luftföroreningar. Skadliga kvävedioxidnivåer över de lagstadgade gränsvärdena registrerades vid 44 procent av trafikövervakningsstationerna för luftkvalitet under 2010. Gränsvärdena för partiklar (PM10) överskreds vid 33 procent av dessa mätpunkter. Dessa föroreningar kan påverka hjärt-kärlsystem, lungor, lever, mjälte och blod.
  • Europa behöver minska energiförbrukningen för transporter ytterligare, eftersom den endast var 4,3 procent lägre 2011 än toppnivån under 2007. Energiförbrukningen för vissa transportsätt har varit starkt påverkad av de ekonomiska fluktuationerna under de senaste åren. Efterfrågan av varutransporter är särskilt känslig för fluktuationer i den ekonomiska konjunkturen. Efter en kraftig nedgång mellan 2008 och 2009, ökade efterfrågan med 5,4 procent 2010.
  • Persontransporterna minskade med nästan 1 procent mellan 2009 och 2010. Det verkar vara tvärtemot den långsiktiga trenden. Persontransporterna har ökat stadigt i hela EU sedan mitten av 1990-talet. Enligt rapporten har användningen av privatbilar varit mer eller mindre konstant trots konjunkturnedgången och kraftiga fluktuationer i bränslepriserna under det senaste decenniet.
  • I vissa fall kan priserna ha fått människor att göra val som är skadliga för miljön. Det har blivit allt billigare i reala termer att köpa en bil sedan mitten på 1990-talet, konstaterar man i rapporten, medan tågresor och persontransporter med fartyg har blivit dyrare. Nya bilar har dock blivit allt mer bränsleeffektiva. En bil som såldes 2011 var i genomsnitt 3,3 procent mer bränsleeffektiv än året innan.
  • Transportsektorn måste minska koldioxidutsläppen med 68 procent från 2010 fram till mitten av seklet för att uppnå EU-målet. Växthusgasutsläppen från transporter sjönk med 0,4 procent mellan 2009 och 2010, och de första uppskattningarna tyder på en liknande minskning mellan 2010 och 2011.
  • Buller är ännu en konsekvens av transporter som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Enligt rapporten är tre av fem invånare i Europas storstäder utsatta för skadliga nivåer av trafikbuller. Även på landsbygden är 24 miljoner européer utsatta för skadligt trafikbuller nattetid. Detta kan orsaka både fysiska och psykiska problem.

Mer information

 

Permalinks

Geographic coverage