nästa
föregående
poster

Press Release

Den europeiska transportsektorn måste anstränga sig för att uppfylla målen

Ändra språk
Press Release Publicerad 2011-11-08 Senast ändrad 2017-02-20
Photo: © epSos.de
Topics:
Utsläppen av luftföroreningar från transporter minskade år 2009 enligt den senaste årliga rapporten från Europeiska miljöbyrån om utsläpp från transporter. Minskningen kan dock vara en tillfällig effekt av den ekonomiska nedgången. Transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) analyserar och rapporterar miljöeffekter av transporter. Rapporten baseras, för första gången, på ett stort antal kvantitativa mål som har föreslagits i Europeiska kommissionens Färdplan 2011 (Roadmap 2011) för transporter.

Utsläppsnivåerna för nästan alla luftföroreningar från transporter sjönk år 2009, eftersom efterfrågan minskade. Men minskningen berodde på den ekonomiska nedgången. Europas transportsystem måste dock förändras i grunden för att utsläppen återigen inte skall öka i tider med stark ekonomisk tillväxt.

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör professor Jacqueline McGlade

"Utsläppsnivåerna för nästan alla luftföroreningar från transporter sjönk år 2009, eftersom efterfrågan minskade", säger Europeiska miljöbyråns verkställande direktör professor Jacqueline McGlade.  "Men minskningen berodde på den ekonomiska nedgången. Europas transportsystem måste dock förändras i grunden  för att utsläppen återigen inte skall öka i tider med stark ekonomisk tillväxt" fortsätter Prof McGlade.

Europeiska miljöbyråns rapport om transporter och miljön visar att effektivitetsvinster kan uppnås. Till exempel var nya bilar år 2010 omkring 20 procent bränsle effektivare än år 2000. Dessa ganska blygsamma vinster äts emellertid upp av en ökad efterfrågan, även om lågkonjunkturen bromsade aktiviteterna inom en del områden. Mellan 1990 och 2009 ökade efterfrågan på transporter med omkring en tredjedel, vilket ledde till att växthusgasutsläppen från transporter ökade med 27 procent under samma period.

De nya mål som föreslås i kommissionens färdplan 2011, syftar till att utforma miljöpolitiken på europeisk, nationell och kommunal nivå  så att problemen i samband med transporter minskar. Rapporten visar att det finns goda möjligheter för beslutsfattarna att angripa dessa problem på ett övergripande  sätt, till exempel genom att hantera luftkvalitet och klimatförändringar samtidigt.

Europeiska miljöbyrån har för första gången definierat en basnivå mot vilken framstegen när det gäller miljömålen för transportsektorn kan utvärderas. Bland annat ingår mål för växthusgasutsläpp, energiförbrukning och buller. Tolv grundläggande indikatorer  omfattande ett stort antal politikområden, har utvecklats.

Viktiga resultat

  • Transportsektorn stod för 24 procent alla växthusgasutsläpp i EU år 2009. Färdplanen tar fasta på att EU:s medlemsstater måste minska växthusgasutsläppen från transporter med 60 procent före 2050, jämfört med 1990 års nivåer. Eftersom utsläppen faktiskt ökade med 27 procent mellan 1990 och 2009 måste EU minska dem med totalt 68 procent mellan 2009 och 2050.
  • Den årliga energiförbrukningen för transporter ökade kontinuerligt mellan 1990 och 2007 i EES-länderna. Trots att det totala energibehovet för transporter minskade med 4 procent 2007–2009 kommer den uppåtgående trenden sannolikt att fortsätta som resultat av den ekonomiska tillväxten.
  • Gränsvärdena för luftkvalitet överskreds inom många områden i Europa. För kvävedioxid (NO2), som kan orsaka astma och andra luftvägsproblem, överskreds årsgränsvärdena vid 41 procent av trafikövervakningsstationerna år 2009.
  • Partiklar (PM10) från transporter orsakar också allvarliga hälsoproblem. År 2009 överskreds dygnsgränsvärdet för PM10 på 30 procent av trafikmiljöerna i EU:s 27 medlemsländer.
  • Nästan 100 miljoner människor utsattes för en genomsnittsnivå av trafikbuller som kan vara långsiktigt skadligt.
  • Det faktiska priset för vägtransportbränslen (beräknat som blyfri bensin‑ekvivalent, inklusive skatter och avgifter) var var i genomsnitt 1,14 euro per liter i juni 2011. I reala termer är detta 15 procent högre än 1980. Det betyder att bensinpriset genomsnittligt hade ökat mindre än 0,5 procentenheter per år i reala termer, vilket innebär att bränslepriserna inte uppmuntrar till val av mer effektiva transportmedel.
  • Andelen bilar på vägarna som använder alternativa drivmedel har ökat stadigt och uppgår till mer än 5 procent av fordonsflottan år 2009. De flesta använde motorgas (LPG), medan elbilarna utgjorde 0,02 procent av alla bilar.
  • Vägar, järnvägar och motorvägar genomkorsar Europas landskap som fragmenteras allt mer. Detta får allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden. Nästan 30 procent av marken i EU är måttligt, i hög grad eller i mycket hög grad sönderstyckad, vilket allvarligt begränsar växt- och djurlivet i många områden.

Kommentarer för redaktörer

TERM-rapporten i dess sammanhang

”Laying the foundations for greener transport” är den senaste i en årlig serie rapporter som ges ut av Europeiska miljöbyrån inom ramen för transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM).

I den årliga rapporten om luftkvaliteten i Europa 2011 ges en översikt och analys av luftkvaliteten i Europa. Utvärderingen av tillståndet och den framtida utvecklingen bygger på mätningar av luftkvalitet (1999–2009) i kombination med uppskattningar av antropogena utsläpp och utvecklingen av dessa (1999–2009).

I TERM-rapporten finns också ett kapitel om koldioxidutsläpp (CO2) från bilar. Under de kommande veckorna ska Europeiska miljöbyrån publicera uppdaterade information om tillverkarnas framsteg när det gäller att uppfylla målen för CO2 –utsläpp från nya bilar. Detta kommer att offentliggöras på www.eea.europa.eu.

År 2012 ska TERM-rapporten för första gången redovisa framstegen i relation till den basnivå som fastställts i rapporten.

Definitioner

Växthusgasutsläpp från transporter finns  definierade i Kyotoprotokollet som utsläpp från förbränning och avdunstning av bränsle från alla transporter oberoende av sektor, dock med undantag för internationell luftfart och sjötransporter (bunkerolja som används vid internationell trafik). Målet för växthusgasutsläpp för transporter i kommissionens färdplan definieras som utsläpp som beräknats enligt Kyotoprotokollet plus internationell luftfart (men med internationella sjötransporter undantagna). Värdena anges i CO2-ekvivalenter.

Transport av gods: Här ingår vägar (nationell och internationell transport med tunga lastfordon, inklusive mellanstatlig handel och transit), järnvägar och inre vattenvägar.

Mer information

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumentåtgärder