nästa
föregående
poster

Article

Ledare – Europas framtida energiförsörjning: ren, smart och förnybar

Ändra språk
Article Publicerad 2017-11-17 Senast ändrad 2023-03-21
6 min read
En av förutsättningarna för vår livskvalitet är att ha en tillförlitlig energiförsörjning till ett överkomligt pris. Vi använder energi för att värma och kyla våra hem, för att laga och förvara vår mat, för att resa samt bygga skolor, sjukhus och vägar. Vi använder maskiner för att utföra en mängd olika arbeten, som ökar vårt välstånd och välbefinnande. Dessa maskiner behöver energi. Men vi använder fortfarande fossila bränslen sommerparten av den energin vi förbrukar. Dessutom slösar vi bort en stor del av energin både före och under tiden som vi använder den.

Förbränning av fossila bränslen påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Den släpper ut luftföroreningar i atmosfären som skadar vår hälsa. Den släpper också ut växthusgaser som orsakar klimatförändringar och som i sin tur leder till att kraftiga stormar, översvämningar och värmeböljor ökar radikalt. Vårt beroende av fossila bränslen kan förändra havens pH-nivå, sänka syrenivån i sjöar och minska skördarna.

Det är uppenbart att vi behöver energi, men den behöver inte nödvändigtvis komma från fossila bränslen. Vi måste nu ta flera viktiga beslut som har att göra med hur vi hanterar de negativa effekterna av våra nuvarande energival och vilka möjligheter som rena energikällor har att erbjuda. Vi kan välja att förlänga vårt beroende av fossila bränslen, vilket ökar effekterna på vår hälsa och planet. Vi kan också bestämma oss för att investera i nya och renare alternativ, men då måste vi bryta vissa av de vanor vi har i dag. Det kan innebära att alla fordon blir eldrivna under de närmaste decennierna, att alla tak täcks med solcellspaneler, att alla byggnader isoleras för att förhindra värmeförlust och att alla produkter tillverkas för att hålla längre och vara enklare att återanvända och återvinna. Det kan också innebära att subventionerna av fossila bränslen upphör. I många länder fortsätter subventionerna av fossilt bränsle, trots upprepade åtaganden och uppmaningar på internationella plattformar om att avveckla dem inom tio år.

Det politiska engagemanget för att bekämpa de globala utsläppen av växthusgaser har under det senaste decenniet ökat och kulminerade i december 2015 i samband med Parisavtalet. Även i länder där politiska ledare är skeptiska till globala ansträngningar har lokala och regionala myndigheter, företag, investerare och medborgare trätt fram och visat engagemang för en värld med låga koldioxidnivåer. Under det senaste decenniet har även forskarvärlden och företag bidragit med innovationer som har lett till en ökad energiproduktion från sol- och vindkraft som långt översstigit alla förväntningar. Tack vare teknisk utveckling, effektivt politiskt stöd och ekonomiska incitament kan nu el från vind- och solenergi konkurrera prismässigt med el från andra källor.

Detta har lett till att en större andel av Europas energibehov tillgodoses genom rena, förnybara energikällor. Förnybar energi har varit och kommer att vara mycket betydelsefullt, inte enbart för att förverkliga Europas långsiktiga klimat- och energimål, utan också för att skydda miljön och människors hälsa.

Utvinna, lagra, transportera och bevara energi

Trots dessa positiva tecken står vi fortsatt inför stora utmaningar för att öka produktionen av förnybar energi och att avveckla vårt beroende av fossila bränslen. Solen förser vår planet med en riklig mängd ren energi. Men vi kan fortfarande inte utvinna, lagra och transportera solenergin i en skala som räcker för att vi ska kunna använda den på den plats och vid det tillfälle vi behöver den.

Detta är långt mer än en teknisk utmaning. Vi måste hitta andra sätt att generera och använda energi. Vi måste gå ifrån systemet med ett mycket begränsat antal stora producenter som gynnar vissa bränslen och i stället satsa på mer decentraliserad energiproduktion med många producenter som utnyttjar lokala möjligheter till förnybar energi. En decentraliserad och utbredd energiproduktionskapacitet kan också bidra till en högre energisäkerhet i Europa och göra att överskott kan transporteras från energirika regioner till regioner med bristande energiförsörjning. På lokal nivå kan den nya strategin innebära att vissa hushåll blir energiproducenter och säljer sin överproduktion till grannar genom smarta nät. På regional, nationell och europeisk nivå skulle det innebära att energinätverk och intressenter kopplas samman.

Minst lika viktigt för Europas långsiktiga hållbarhetsmål är energieffektivitet och resurseffektivitet rent generellt. Som det är nu används endast en del av den ursprungliga energin för att tillhandahålla varor och tjänster och bidra till vår livskvalitet. Tekniska förbättringar, bättre isolerade byggnader, smarta nät, energieffektivitetsstandarder och -märkning och framför allt smartare beteenden hos alla oss energianvändare kan bidra till att minimera energiförlusterna.

För vissa sektorer, som transportsektorn, kan det vara svårare än för andra att byta till renare energialternativ. Vid vägtransporter kan el som genereras från förnybara källor vara ett fungerande alternativ till fossila bränslen, men då måste infrastrukturen utvecklas i samma takt, exempelvis genom utbyggnad av nätet med laddstationer. Biobränslen kan också bidra till minskad användning av fossila bränslen i transportsektorn, men de övergripande fördelarna måste ställas mot en rad faktorer, exempelvis i vilken utsträckning de belastar mark- och vattenanvändningen under produktionen.

Ren energi i sikte

Trots stora utmaningar har omställningen till ren energi redan påbörjats över hela Europa. Husägare, kommuner, företag, regionala myndigheter, nationella regeringar och Europeiska unionen (EU) engagerar sig genom att bygga smarta nät, installera sol- och vindkraft, investera i innovativ teknik och införa nya standarder och märkningar. Föregångsstäder som en gång var kända för sina kolgruvor satsar på innovation och förnybara energikällor i ett försök att stävja den arbetslöshet som de har brottats med i decennier. Sektorn för förnybar energi fortsatte att växa i Europa trots den ekonomiska nedgången 2008 och sysselsätter  i dag mer än en miljon människor. Forskare försöker hitta sätt att utvinna mer energi från solen och tidvattnet, men fler satsningar måste göras på småskaliga försök och initiativ över hela kontinenten och inom de ekonomiska sektorerna.

Vi kommer att behöva lösa några svåra frågor längs vägen, bland annat hur vi kan stötta de samhällen som påverkas av de ekonomiska omstruktureringar, som blir följden när teknik avvecklas och verksamheter som inte längre är hållbara stänger. Vi måste också se över om alla förnybara energikällor kan anses rena på lång sikt och om vi måste förlita oss på överbryggande teknik på kort och medellång sikt.

Som med alla genomgripande förändringar kräver denna omställning inte bara tid och resurser, utan också långsiktiga politiska mål och stödåtgärder. Det kommer ta decennier att förändra hela infrastrukturen och energiproduktionskapaciteten till att bli ren och intelligent. Den europeiska arbetskraften måste också skaffa sig nya yrkeskunskaper, särskilt i samhällen som är starkt beroende av fossila bränslen såsom kol. De vägval och investeringsbeslut vi gör i dag kommer att binda oss vid ett visst utvecklingsspår under de kommande decennierna.

I en värld där den globala efterfrågan på energi och naturresurser förväntas öka och effekterna av klimatförändringen blir alltmer påtagliga finns det bara ett tänkbart alternativ. Det är just det som EU arbetar för: en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, en energiunion som satsar på förnybara energikällor, energieffektivitet, säkerhet och överkomliga priser, och allt detta ska finansieras av investeringar i infrastruktur, ny kompetens och innovation.

Hans Bruyninckx

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

En plan för ren och förnybar energi

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder