nästa
föregående
poster
Europas klimat håller på att förändras

Europas klimat håller på att förändras

Ett förändrat klimat påverkar praktiskt taget alla aspekter av våra liv. Intensivare och oftare förekommande nederbörd i många delar av Europa innebär att det blir vanligare med svåra översvämningar. På andra håll i Europa, bland annat i Sydeuropa, gör högre temperaturer och minskat regn att många områden drabbas av torka.

Europas klimat håller på att förändras - Läs mer

Att begränsa klimatförändringen

Att begränsa klimatförändringen

EU:s ansträngningar att minska växthusgasutsläppen fungerar. EU väntas faktiskt uppfylla sitt ensidiga minskningsmål på 20 procent (jämfört med 1990) tidigare än den överenskomna tidsfristen till 2020. Dessutom tänker EU minska de inhemska utsläppen med minst 40 procent till 2030 och ytterligare minska koldioxidutsläppen från sin ekonomi till 2050. EU står för närvarande för 10 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Att begränsa klimatförändringen - Läs mer

Marken och klimatförändringen

Marken och klimatförändringen

Mark är en viktig och ofta bortglömd faktor i klimatsystemet. Marken är det näst största koldioxidlagret (sänkan) efter haven. Återställning av viktiga ekosystem på land och hållbar markanvändning i tätortsoch landsbygdsområden kan hjälpa oss att begränsa och anpassa oss till klimatförändringen.

Marken och klimatförändringen - Läs mer

Klimatförändringen och havet

Klimatförändringen och havet

Klimatförändring värmer upp haven, försurar havsmiljön och förändrar nederbördsmönstren. Denna kombination av faktorer förvärrar ofta effekterna av andra påfrestningar på haven som orsakas av människan, vilket leder till förlust av marinbiologisk mångfald.

Klimatförändringen och havet - Läs mer

Är vi redo för klimatförändringen?

Är vi redo för klimatförändringen?

Klimatförändringen har en mängd olika konsekvenser för vår hälsa, våra ekosystem och vår ekonomi. Dessa konsekvenser kommer troligen att bli allvarligare under kommande decennier. Om de inte begränsas kan det leda till höga kostnader i form av ohälsa, negativa effekter på ekosystemen och skadad egendom och infrastruktur.

Är vi redo för klimatförändringen? - Läs mer

Klimatförändringen och jordbruket

Klimatförändringen och jordbruket

Jordbruket både bidrar till klimatförändringen och påverkas av den. EU behöver minska växthusgasutsläppen från jordbruket och anpassa sitt system för livsmedelsproduktion för att klara klimatförändringen. Inför växande global efterfrågan och konkurrens om resurser måste EU:s produktion och konsumtion av livsmedel ses i ett bredare perspektiv, där jordbruk och energi- och livsmedelstrygghet kopplas samman.

Klimatförändringen och jordbruket - Läs mer

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under infographic, signals2015
Dokumentåtgärder