nästa
föregående
poster

Article

Att bygga upp vår kunskap om luft

Ändra språk
Article Publicerad 2013-05-23 Senast ändrad 2021-05-11
Photo: © Gülcin Karadeniz
Vår kunskap och förståelse av luftföroreningar växer år från år. Vi har utökat vårt nätverk av övervakningsstationer som rapporterar data om ett bredare spektrum av luftföroreningar, kompletterat av resultat från luftkvalitetsmodeller. Vi måste nu se till att den vetenskapliga kunskapen och politiken fortsätter att utvecklas hand i hand.

Det är viktigt att veta vad som händer i staden, landet och världen där vi lever...

Bianca Tabacaru, Rumänien (ImaginAIR)

De flesta luftövervakningsstationer är placerade nära tättrafikerade vägar i tätortsområden eller i offentliga parker, och de flesta lägger inte märke till dem. Dessa ointressanta lådor innehåller dock utrustning som regelbundet tar prov på luften där de är placerade, mäter de exakta halterna av viktiga luftföroreningar och som till exempel ozon och partiklar, och rapporterar data automatiskt till en databas. I många fall är informationen tillgänglig på internet inom några minuter efter det att provet har tagits.

Övervakning av Europas luft

Viktiga luftföroreningar behandlas i EU:s lagstiftning och i nationell lagstiftning. För dessa föroreningar har ett omfattande övervakningsnätverk upprättats i Europa för att kontrollera att luftkvaliteten på olika platser överensstämmer med olika lagstadgade normer och hälsoriktlinjer. Dessa stationer registrerar och sänder mätningar med olika frekvens för ett brett spektrum av föroreningar, bland annat svaveldioxid, kvävedioxid, bly, ozon, partiklar, kolmonoxid, bensen, flyktiga organiska föreningar och polycykliska aromatiska kolväten.

Europeiska miljöbyrån sammanställer luftkvalitetsmätningar från över 7 500 övervakningsstationer i Europa i luftkvalitetsdatabasen AirBase. I AirBase lagras luftkvalitetsdata från föregående år (historiska data).

Vissa övervakningsstationer mäter och rapporterar senaste data med en kort fördröjning (näst intill realtidsdata). Under exempelvis 2010 mätte upp till 2 000 stationer koncentrationerna av marknära ozon och rapporterade värdena varje timme. Dessa mätningar i näst intill realtid kan användas för varnings- och larmsystem om det skulle inträffa omfattande föroreningsincidenter.

Antalet övervakningsstationer i Europa ökade betydligt under det senaste årtiondet, särskilt sådana som övervakar viktiga föroreningar. Under 2001 rapporterade drygt 200 stationer kvävedioxidmätningar. År 2010 fanns det nästan 3 300 stationer som rapporterade från 37 europeiska länder. Under samma period nästan tredubblades antalet stationer som rapporterar PM10 och det finns nu över 3 000 stationer i 38 länder.

Det utökade nätverket av övervakningsstationer bidrar till vår kunskap och förståelse av Europas luftkvalitet. Eftersom en ny övervakningsstation med avancerad utrustning är ganska kostsam kommer en del av vår kunskap från andra källor, till exempel satellitbilder, utsläppsuppskattningar för stora industrianläggningar, luftkvalitetsmodeller och detaljstudier av vissa regioner, sektorer eller föroreningar.

Drygt 28 000 industrianläggningar i 32 europeiska länder lämnade rapporter till det alleuropeiska föroreningsregistret E-PRTR om hur mycket av olika föroreningar som de släpper ut till vatten, mark och luft. All denna information finns på internet och är tillgänglig för både allmänheten och beslutsfattare.

Road transport

(c) Artens|Shutterstock

Sammanställning av och tillgång till luftkvalitetsinformation

Det är en krävande uppgift att sammanställa den information som vi samlar in från dessa olika källor. Övervakningsstationernas mätningar är plats- och tidsspecifika. Vädermönster, landskapets egenskaper, tiden på dagen eller året och avståndet till utsläppskällor spelar roll i föroreningsmätningar. I vissa fall kan avläsningarna påverkas av ett avstånd på endast några få meter, till exempel för övervakningsstationer vid vägkanten.

Olika metoder används dessutom för övervakning och mätning av samma förorening. Andra faktorer spelar också roll. En ökning av trafiktätheten eller trafikomledningsplaner kan till exempel leda till andra mätvärden än de som registrerades för samma gata ett år tidigare.

Bedömningen av luftkvaliteten bortom övervakningsstationerna är beroende av modellering eller en kombination av modeller och mätningar, inklusive satellitobservationer. Luftkvalitetsmodeller är ofta behäftade med ett visst mått av osäkerhet, eftersom modeller inte kan återge alla komplexa faktorer som medverkar till att föroreningar bildas, sprids och deponeras.

Osäkerheten är mycket högre när det gäller bedömning av hälsokonsekvenserna av exponering för föroreningar på en viss plats. Övervakningsstationer mäter i allmänhet partikelmassa per luftvolym, men inte nödvändigtvis partiklarnas kemiska sammansättning. Utsläpp från bilavgaser avger till exempel sot som innehåller partiklar och gaser såsom kvävedioxid direkt till luften. För att kunna bestämma hur folkhälsan kan påverkas behöver vi dock veta den exakta blandningen i luften.

Tekniska instrument ökar vår kunskap om den luft vi andas. Det är ett viktigt inslag i övervaknings- och rapporteringsprocessen. Den senaste utvecklingen inom informationstekniken har gjort det möjligt för forskare och beslutsfattare att behandla mycket stora datamängder på ett par sekunder. Många offentliga myndigheter som till exempel Madrids kommun gör informationen tillgänglig för allmänheten via sina webbplatser eller via oberoende organisationer som Airparif för Paris och regionen Ile-de-France.

Europeiska miljöbyrån underhåller offentliga informationsportaler om luftkvalitet och luftföroreningar. De uppgifter om den historiska luftkvaliteten som lagras i AirBase kan visas på en karta, som filtreras efter förorening och år, och uppgifterna kan även laddas ned.

Data i näst intill realtid (om de är tillgängliga) om viktiga föroreningar som PM10, ozon, kvävedioxid och svaveldioxid är tillgängliga via portalen Eye on Earth AirWatch. Användarna kan dessutom lägga till sina egna bedömningar och observationer i visningsverktyget.

Högre analyskvalitet

Tekniken har inte bara gjort det möjligt för oss att behandla större datamängder utan den har också bidragit till att förbättra kvaliteten och noggrannheten i vår analys. Vi kan nu på en och samma gång analysera väderinformation, vägtransportinfrastruktur, befolkningstäthet och föroreningsutsläpp från specifika industrianläggningar tillsammans med mätvärden från övervakningsstationer och resultaten från luftkvalitetsmodeller. För vissa regioner är det möjligt att jämföra förtida dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar med luftföroreningsnivåer. Vi kan rita upp värdena på en Europakarta och bygga mer noggranna modeller.

Luftforskning är inte begränsad till enbart de faktorer som nämnts ovan. Marie Eve Héroux från Världshälsoorganisationens regionalkontor för Europa säger: ”Forskningssamfundet tittar även på hur olika åtgärder påverkar luftföroreningen. Det finns mycket breda typer av interventioner från regleringsåtgärder till förändringar av energikonsumtionsmönster och energikällor eller förändringar av transportsätt och människors beteende.”

Marie-Eve Héroux lägger till: ”Allt detta har studerats och slutsatserna är klara. Det finns åtgärder som kan minska föroreningsnivåerna, särskilt för partiklar. Det ger oss en indikation om hur vi faktiskt kan minska dödligheten på grund av luftföroreningar.”

En bättre förståelse av hälso- och miljökonsekvenserna av luftföroreningar bidrar sedan till beslutsprocessen. Nya föroreningar, föroreningskällor och möjliga åtgärder för att bekämpa föroreningen identifieras och tas in i lagstiftningen. Detta kan kräva övervakning av nya föroreningar. Data som samlas in hjälper oss att förbättra vår kunskap ytterligare.

År 2004 fanns det till exempel ingen övervakningsstation som direkt till AirBase rapporterade koncentrationerna av flyktiga organiska ämnen, tungmetaller eller polycykliska aromatiska kolväten i Europa, även om det fanns mätningar på lokal och nationell nivå. År 2010 fanns det fler än 450, 750 respektive 550 sådana stationer.

ImaginAIR: Pollution in my city

(c) Bianca Tabacaru, ImaginAIR/EEA

En tydligare bild framträder

I luftlagstiftning uppställs vanligtvis mål som ska uppnås inom en given tidsrymd. Det föreskrivs även sätt att övervaka utvecklingen och kontrollera att målen har uppfyllts inom den förväntade tidsrymden.

För politiska mål som fastställdes för ett årtionde sedan kan två olika bilder framträda beroende på vilka verktyg vi använder. Europeiska miljöbyrån tittade på direktivet om nationella utsläppstak som antogs 2001 i syfte att begränsa fyra luftföroreningar senast 2010 och bedömde om de eutrofierings- och försurningsmål som uppställts i direktivet hade uppnåtts.

Utifrån vad vi kände till när direktivet antogs verkade eutrofieringsmålet ha uppfyllts och försurningsrisken verkade ha minskat betydligt. Utifrån den kunskap som vi har fått i dag med hjälp av modernare verktyg ser bilden dock inte lika ljus ut. Eutrofiering på grund av luftförorening är fortfarande ett stort miljöproblem och det finns många områden som inte uppnådde försurningsmålet.

I år ska EU göra en översyn av sin luftkvalitetspolitik för att sikta på nya mål och en tidshorisont som sträcker sig fram till 2020 och tiden därefter. Förutom att vidareutveckla sin luftkvalitetspolitik kommer EU också att fortsätta att investera i sin kunskapsbas.

Mer information

Permalinks

Geographic coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under air quality, air pollution
Dokumentåtgärder