nästa
föregående
poster

Hälsa är nyckeln till mänsklig utveckling och vi anser alltmer att miljön är en avgörande faktor för människors hälsa. Globalt har hälsan förbättrats under de senaste decennierna; i stort sett i takt med att den förväntade livslängden har stigit. Sjukdomsbördan är dock ojämnt fördelad över befolkningen och varierar bland annat beroende på kön och social och ekonomisk ställning.

Under de kommande 50 åren kommer globala megatrender på hälsoområdet att fortsätta att ha direkt och indirekt betydelse för det politiska beslutsfattandet, särskilt genom att driva på investeringar som förberedelse för nya sjukdomar och pandemier.

Varför är globala hälsomönster viktiga för oss?

Hälsoproblem kan få direkta effekter. Risken att utsättas för nya eller återkommande sjukdomar, olyckor och pandemier ökar i takt med globaliseringen (genom t.ex. resor och handel), demografiska förändringar (till exempel migration och åldrande) samt fattigdom.

Tilltagande resistens mot antibiotika och andra läkemedel samt bristande insatser för att hantera många tropiska sjukdomar ger också anledning till farhågor i både industrioch utvecklingsländerna.

Tekniken kan spela en viktig roll genom att stödja hälsoförbättringar. Den kan också underlätta den rumsliga övervakningen av hälsomönstren och göra det möjligt att kartlägga och analysera geografiska sjukdomsmönster som tidigare förbisetts.

Diagram 2: Hälsa, malaria år 2050

Plasmodium falciparum är en parasit som orsakar malaria hos människor. Den överförs av moskitmyggor. Klimatförändringar och ändrad markanvändning innebär att moskitmyggor kan spridas till nya områden och föra malaria med sig. De kan dock också komma att dö ut i områden där de finns för närvarande. De områden där moskitmyggor kan komma att dyka upp och där de kan tänkas försvinna är ungefär lika stora och har ungefär lika många invånare (cirka 400 miljoner vardera).

Hälsa, malaria år 2050

Permalinks

Dokumentåtgärder