nästa
föregående
poster

Article

Komplexa utmaningar i en sammankopplad värld

Ändra språk
Article Publicerad 2011-06-30 Senast ändrad 2021-05-11
Photo: © EEA/John McConnico
En av de viktigaste slutsatserna i Europeiska miljöbyråns huvudrapport SOER 2010 är egentligen självklar: ”Miljöutmaningar är komplexa och kan inte förstås oberoende av andra aspekter.”

Enkelt uttryckt innebär detta att miljöfrågorna är förknippade med varandra, och ofta är de bara är en bit i det stora pussel av utmaningar som vi och vår planet står inför. Sanningen är den att vi lever av och är beroende av en starkt sammankopplad värld som består av många skilda men relaterade system – miljömässiga, sociala, ekonomiska, tekniska, politiska, kulturella osv.

Denna globala sammankoppling innebär att om vi skadar en del kan det leda till oväntade effekter någon annanstans. Den globala finanskrisen nyligen och flygkaoset efter det isländska vulkanutbrottet visade hur plötsliga sammanbrott på ett område kan påverka hela system.

Detta inbördes beroende kallas ofta för globalisering och är inte någon ny företeelse. I Europa har globaliseringen gjort det möjligt för oss att blomstra som kontinent och vi hade länge en ledande ekonomisk roll. Under tiden har vi förbrukat en stor del av våra egna och även av andra nationers naturresurser. Vårt ”avtryck” är stort och sträcker sig långt utanför våra gränser.

Pådrivande faktorer i centrum för globaliseringen förväntas få ett stort inflytande på Europa och vår miljö i framtiden. Många av dem befinner sig utanför vår kontroll. Så kan världens befolkning till exempel komma att överskrida nio miljarder 2050, vilket får stora konsekvenser för miljön. Asien och Afrika kommer sannolikt att stå för större delen av befolkningstillväxten, medan bara cirka tre procent av tillväxten kommer att ske i de mest utvecklade länderna (Europa, Japan, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland).

Miljöutmaningar i samband med globala pådrivande förändringsfaktorer

En rad olika framväxande trender formar världen. Vi kallar en del av dessa trender för globala megatrender eftersom de skär över sociala, tekniska, ekonomiska, politiska och även miljörelaterade dimensioner. Viktiga utvecklingar är bland annat förändrade demografiska mönster och ökad urbaniseringstakt, allt snabbare tekniska förändringar, fördjupad marknadsintegration, fortlöpande förskjutningar av den ekonomiska makten samt klimatförändringar.

Sådana trender har stora konsekvenser för den globala efterfrågan på resurser. Städerna breder ut sig. Konsumtionen ökar. Världen förväntar sig fortsatt ekonomisk tillväxt. Produktionen förskjuts mot ekonomier i utveckling, vars ekonomiska betydelse kommer att växa. Icke-statliga aktörer kan komma att få större betydelse i de globala, politiska processerna. Och en allt snabbare teknisk förändring förväntas. Denna ”kapplöpning ut i det okända” medför nya risker – men erbjuder också stora möjligheter.

De framtida konsekvenserna av dessa globala megatrender för Europas miljö behandlas i ett avsnitt av SOER och ligger också till grund för Miljösignaler 2011. Dessa huvudtrender har stora konsekvenser för vår globala miljö och vår förvaltning av dess resurser. I Miljösignaler 2011 återkommer avsnitt med rubriken ”Global megatrend för jorden 2050”, där vi granskar en trend och bedömer vilka konsekvenser den kan få för Europas miljö i framtiden.

Vi kan inte förutse exakt hur jorden kommer att se ut eller uppfattas 2050. Många trender är redan etablerade. Hur de utvecklas i framtiden beror på de val vi gör i dag. I det avseendet ligger framtiden i våra händer. Låt oss välja klokt. Våra barnbarn och alla andra på familjeporträttet 2050 kommer att tacka oss för det.

 

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder