nästa
föregående
poster

Nyheter

Europas hav står inför en osäker framtid om inte brådskande och samordnade åtgärder vidtas

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2020-07-01 Senast ändrad 2021-11-17
5 min read
Photo: © Cristian Umili, REDISCOVER Nature/EEA
Mot bakgrund av de ökande hoten från överutnyttjande av marina resurser, föroreningar och klimatförändringar som haven i Europa står inför krävs brådskande åtgärder för att återställa dem i gott tillstånd. Enligt Europeiska miljöbyråns rapport om Europas marina ekosystem, som offentliggörs i dag, börjar tiden bli knapp för att vända den försummelse och det missbruk som pågått i årtionden.

Våra hav och marina ekosystem lider till följd av många års allvarligt överutnyttjande och vanvård.

Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån.

De nuvarande tillståndet i Europas hav är i allmänhet dåligt enligt Europeiska miljöbyråns rapport Marine Messages II. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom det påverkar vår livskvalitet och ekonomi och våra försörjningsmöjligheter. Tillståndet i våra hav avgör havens förmåga att försörja oss med bland annat syre, livsmedel, ett klimat vi kan leva i och vissa råvaror, och det är också viktigt för vår rekreation, fritid och hälsa.

Vi får nu betala priset för hur vi använt haven – från Östersjön till Medelhavet – tidigare och hur vi använder dem idag, vilket leder till förändringar i sammansättningen av marina arter och livsmiljöer samt till att havens allmänna fysiska och kemiska sammansättning förändras. Till dessa komplexa problem kommer klimatförändringen som förvärrar effekterna av de andra hoten. De kombinerade effekterna av dessa förändringar skulle kunna leda till att de orsakar oåterkalleliga skador på de marina ekosystemen, enligt miljöbyråns rapport. Det finns dock tecken på att marina ekosystem i vissa områden återhämtar sig på grund av betydande, och ofta långvariga, insatser för att minska vissa effekter, som till exempel dem som orsakas av föroreningar, övergödning och överfiske, enligt rapporten.

– Våra hav och marina ekosystem lider till följd av många års allvarligt överutnyttjande och vanvård. Vi kan snart nå en punkt utan återvändo, men som vår rapport bekräftar har vi fortfarande en chans att återställa våra marina ekosystem om vi agerar beslutsamt och samordnat och uppnår en hållbar balans mellan vårt sätt att bruka haven och vår påverkan på den marina miljön. I detta sammanhang ger EU:s nya strategi för biologisk mångfald fram till 2030 och andra delar av den europeiska gröna given ett förnyat hopp om att brådskande och samordnade åtgärder för skydd och återställande kommer att vidtas, säger Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån.

Det är inte troligt att EU:s medlemsstater kommer att uppnå ”god miljöstatus” i alla sina vatten till 2020 vilket är målet i EU:s ramdirektiv om en marin strategi (havsmiljödirektivet), som är den viktigaste EU-lagstiftningen för skydd av den marina miljön. Betydande framsteg och resultat har ändå uppnåtts sedan direktivet trädde i kraft. Dessa slutsatser återspeglas i kommissionens egen rapport som också offentliggörs i dag och där man ser över det nuvarande läget för genomförandet av detta direktiv. Miljöbyråns rapport bidrar till kommissionens översyn och föreslår lösningar som kan hjälpa EU att uppnå lagstiftningens mål om rena, friska och produktiva hav, främst genom ekosystembaserad förvaltning.

Alla uppgifter som medlemsstaterna rapporterar till kommissionen offentliggörs för första gången på den särskilda webbplatsen WISE-Marine, tillsammans med dataprodukter och visualiseringsverktyg som ger en överblick över den marina miljöns tillstånd i EU.


Andra viktiga resultat:

  • EU:s maritima ekonomi fortsätter att växa och konkurrensen om marina resurser som fisk, fossila bränslen, mineraler eller produktion och utrymme för förnybar energi förväntas öka. Detta kommer att öka trycket på de redan överutnyttjade marina ekosystemen. För att undvika detta måste tillväxten inom denna sektor frikopplas från försämringen och utarmningen av marina ekosystem och ligga inom gränserna för deras hållbara användning.
  • Trots åtaganden både inom EU och globalt har förlusten av biologisk mångfald i Europas hav inte avstannat. Många bedömningar av marina arter och livsmiljöer visar fortfarande på ”ogynnsam bevarandestatus”. Studier pekar på den utmanande situation som vissa arter som sjöfåglar, marina däggdjur (sälar och valar) och fiskbestånd, exempelvis torsk, befinner sig i.
  • Förvaltningsåtgärder inriktade på enskilda marina arter och livsmiljöer har lett till förbättringar av förhållandena i vissa marina regioner i EU, men denna delvisa framgång uppväger inte de kombinerade effekterna av flera olika belastningar från mänsklig verksamhet i Europas hav.
  • I de fall där regionalt samarbete har upprättats och tillämpats på ett konsekvent sätt börjar negativa trender i fråga om vissa påfrestningar att vändas, t.ex. halterna av näringsämnen och förorenande ämnen eller introduktion av främmande arter.
  • Samspelet mellan land och hav, liksom kustområdenas betydelse, är viktiga faktorer att beakta när åtgärderna utformas för att minska belastningen på den marina miljön.
  • Förändringar av temperaturen och syrehalten i haven samt havsförsurning tyder på att det sker negativa systemiska förändringar i EU:s marina regioner, vilket ytterligare minskar de marina ekosystemens motståndskraft, inbegripet motståndskraft mot klimatförändringar.Tidigare genomförande av politik på EU-nivå och regional nivå kan bidra till att identifiera en rad lärdomar som kan användas för att återställa de marina ekosystemen och som bör användas när åtgärder och lösningar vidtas i framtiden för att uppnå rena, friska och produktiva hav.
  • Med politisk vilja, ytterligare resurser och ökad samordning mellan berörda parter och politisk integration kan Europa gå i riktning mot ett ”gott tillstånd” i sina hav inom EU:s nuvarande politiska ram fram till 2030. För att uppnå detta mål måste trycket på de marina ekosystemen minskas. Med ambitionen att skydda 30 procent av Europas hav och 10 procent under ”strikt skydd” ger EU:s nya strategi för biologisk mångfald fram till 2030 en ny drivkraft för att minska denna påverkan.
  • Att uppnå ett gott tillstånd i Europas hav är avgörande för målen om hållbar blå ekonomi och fysisk planering i kust- och havsområden, vilket återspeglas i den europeiska gröna given.

 

 

Bakgrundsinformation

Europeiska miljöbyråns rapportMarine Messages IIbygger på följande tematiska utvärderingar:

Contaminants in Europe's seas - Moving towards a clean, non-toxic marine environment (Föroreningar i Europas hav – Mot en renare, giftfri havsmiljö) (https://www.eea.europa.eu/publications/contaminants-in-europes-seas

 

Nutrient enrichment and eutrophication in Europe's seas - Moving towards a healthy marine environment (Näringsberikning och övergödning i Europas hav – Mot en hälsosammare havsmiljö) (https://www.eea.europa.eu/publications/nutrient-enrichment-and-eutrophication-in

Biodiversity in Europe's seas (Biologisk mångfald i Europas hav) (https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-icm/products/biodiversity-in-europes-seas

 

Multiple pressures and their combined effects in Europe's seas (Många påfrestningar och deras sammanlagda påverkan på Europas hav) (https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-icm/products/etc-icm-report-4-2019-multiple-pressures-and-their-combined-effects-in-europes-seas

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage