nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vilka är de huvudsakliga källorna till förorening av vatten?

HelpCenter FAQ

Många mänskliga aktiviteter kan ha en negativ effekt på kvaliteten hos våra floder, sjöar, hav och grundvatten. Vattenkvaliteten påverkas av direkt tillförsel, till exempel från fabriker eller reningsverk – så kallade ”föroreningar från punktkällor”. Den påverkas även av föroreningar från spridda källor, däribland näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruksverksamhet samt föroreningar som släpps ut i luften från industrin, som sedan faller tillbaka ned på land eller i havet – så kallade ”diffusa föroreningar”. Den huvudsakliga punktkällan till vattenföroreningar är reningsverk och reningssystem för avloppsvatten, medan de huvudsakliga källorna till diffusa föroreningar är jordbruket och kraftverk, som drivs av fossila bränslen (via luften). Det är värt att notera att reningsverk visserligen betraktas som en ”punktkälla”, men att de inte utgör den faktiska källan när de behandlar det vi spolar ned på toaletten och i handfat. 

Läs mer i avsnittet om havs- och vattenmiljö.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Havs- och vattenmiljö
Dokumentåtgärder