nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad är biologisk mångfald och varför är det viktigt att bevara den?

HelpCenter FAQ

Biologisk mångfald står för de miljardtals unika levande organismerna som lever på jorden samt  samspelet mellan dem. De utgör en väsentlig del av våra liv men är ständigt hotade. De största belastningarna på biologisk mångfald utgörs av förändrad markanvändning (till exempel avskogning, intensiv monokultur, urbanisering), direkt utnyttjande i form av jakt och överfiske, klimatförändringar, föroreningar och invasiva främmande arter.

 

Bevarandet av biologisk mångfald har inte bara ett egenvärde, utan är också viktig för att den ger exempelvis ren luft och rent vatten, god markkvalitet och pollinering av grödor. Den hjälper oss att bekämpa klimatförändringarna och anpassa oss till dem, samt hjälper till att reducera effekterna av naturkatastrofer. Därför har dess minskning fundamentala konsekvenser för samhället, ekonomin och människors hälsa.

 

I European Nature Information System (EUNIS) kan du hitta viktig information om arter, livsmiljötyper och skyddade områden.

Besök det europeiska informationssystemet för biologisk mångfald (Bise) för mer information.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder