Internationellt samarbete

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2017-05-11
De flesta miljöfrågor är av gränsöverskridande natur och många är världsomfattande. De kan bara hanteras effektivt genom ett internationellt samarbete. Miljöbyråns prioriterade frågor med global relevans är klimatförändringar, luftföroreningar, hållbar produktion och konsumtion, biologisk mångfald, hälsa och miljö samt det gemensamma miljöinformationssystemet.

Förutom sina 33 medlemmar och sex samarbetsländer (västra Balkan), har miljöbyrån också samarbete och partnerskap med sina grannländer och andra länder och regioner, inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

I listan nedan finns ett urval av miljöbyråns samarbetsinitiativ och partnerskap med regioner och internationella organisationer.

Regionalt samarbete

EU:s grannländer och deras grannländer

  • Grannländer österut: Vitryssland, Moldavien, Ukraina, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Ryssland
  • Grannländer söderut (Medelhavsområdet): Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestinska myndigheten, Syrien, Tunisien
  • Centralasien: Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

 

Europeiska grannskapsprojektet
Europeiska miljöbyrån genomför under perioden 2010 2014 projektet ENPI-SEIS, som en del i de regionala samarbetena. Projektets huvudmål är att främja skyddet av miljön i de länder som ingår i de europeiska grannskaps  och partnerskapsinstrumenten (Enpi) (sex länder från den europeiska grannskapspolitikens östra del samt Ryska federationen och nio länder från den europeiska grannskapspolitikens södra del). Ett av de specifika projektmålen är att förbättra miljöövervakningen samt uppgifts- och informationsutbytet genom att gradvis utvidga principerna för det gemensamma miljöinformationssystemet (SEIS) till hela det europeiska grannskapet.


Övriga världen

 

Samarbete med internationella organisationer

Globalt

Regionalt

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100