Sötvattenkvalitet - viktigt budskap 1

Ändra språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publicerad 2013-09-06
I Europas sötvatten finns en mängd föroreningar, t.ex. näringsämnen, metaller, bekämpningsmedel, patogena mikroorganismer, industrikemikalier och läkemedel. De kan skada akvatiska ekosystem, försämra livsmiljöer och leda till att växt- och djurarter som lever i sötvatten försvinner. Dålig vattenkvalitet kan också få konsekvenser för människors hälsa.
Dokumentåtgärder
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss