Politični okvir

Spremeni jezik
Stran poteklo Zadnja sprememba 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Od leta 2002 glavna Direktiva o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa zagotavlja skupno podlago za reševanje vprašanja hrupa po vsej Evropski uniji. Njen glavni cilj je odpravljati, preprečevati ali zmanjševati škodljive vplive izpostavljenosti hrupu.

Emisije hrupa iz vozil in strojev se v EU urejajo že desetletja. Vendar pa se je urejanje človeške izpostavljenosti hrupu začelo razvijati šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Cilj Šestega okoljskega akcijskega programa Evropske Skupnosti za obdobje 2002–2012 je at  „… znatno zmanjšanje števila ljudi, ki so redno in dolgoročno prizadeti zaradi povprečnih stopenj hrupa, zlasti zaradi prometa, ki, glede na znanstvene študije, škodi zdravju ljudi …“.

Istega leta je bila sprejeta Direktiva o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. Zagotavlja skupno podlago za reševanje vprašanja hrupa po vsej EU. Države članice morajo opredeliti žariščna območja, na katerih se bo kartiral hrup in za katera je treba pripraviti akcijske načrte. Države morajo o teh dejavnostih obveščati tudi javnost in Komisijo. Žariščna območja, na katerih se bodo kartiral hrup in načrtovali ukrepi, so okrog velikih strnjenih naselij in vzdolž glavnih cest, železniških prog in letališč.

Izpostavljenost hrupu je vključena tudi v druge politike EU, kot so tematska strategija za urbano okolje, skupna prometna politika in strategija za trajnostni razvoj.

Leta 2004 je Komisija objavila pregled vse pomembne evropske zakonodaje in standardov o emisijah hrupa.

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100