O energiji

Stran Zadnja sprememba 03.06.2016
Energija zagotavlja osebno udobje in mobilnost ljudem ter je bistvena za ustvarjanje industrijskega, komercialnega in družbenega bogastva. Po drugi strani pa proizvodnja in poraba energije bistveno pritiskata na okolje (vključno s proizvodnjo toplote in električne energije, rafiniranjem nafte in njeno končno uporabo v gospodinjstvih, storitvah, industriji in prometu). Ti pritiski vključujejo emisije toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, rabo zemljišč, ustvarjanje odpadkov in razlitja nafte. Prispevajo k podnebnim spremembam, škodujejo naravnim ekosistemom in kulturni krajini ter škodljivo vplivajo na zdravje ljudi.

 

Izgorevanje fosilnih goriv iz človekovih dejavnosti je precej odgovorno za povečanje koncentracij ogljikovega dioksida (CO2) v ozračju skupaj s posledičnimi povišanji temperature po svetu in podnebnimi spremembami. Naraščajoče povpraševanje po energiji povzroča kopičenje CO2, najpomembnejšega toplogrednega plina, zaradi načina proizvajanja energije. Večina držav se pri zadovoljevanju povpraševanja po energiji zanaša na fosilna goriva (nafto, plin in premog). Ta goriva morajo izgoreti, da se lahko toplota, ki se sprosti v tem procesu, pretvori v energijo. Ogljik v gorivu reagira s kisikom, kar proizvede CO2, ki se sprošča v ozračje. Sproščajo se tudi onesnaževala zraka (žveplov dioksid, dušikovi oksidi in trdni delci), kar vpliva na kakovost zraka. Vendar pa se emisije onesnaževal zraka zaradi tehničnih ukrepov in izboljšav objektov za proizvodnjo električne energije in toplote v zadnjih desetletjih zmanjšujejo.

Skladno z rastjo gospodarstva narašča tudi poraba energije. Fosilna goriva še vedno prevladujejo v mešanici goriv – premog, plin in nafta izpolnjujejo približno 79 % energetskih potreb povprečnega Evropejca. Približno 13 % potreb se pokrije z jedrsko energijo, preostalih 8 % pa s hitro naraščajočimi obnovljivimi viri energije (zlasti vetrne in sončne energije).

Povprečen Evropejec na leto porabi ekvivalent 3,7  tone nafte za električno energijo, ogrevanje in promet. To ustreza 7,8 tone emisij CO2, povezanih z energijo. To se po državah močno razlikuje in je deloma odvisno od sprejemanja obnovljivih virov energije. Promet je od leta 1990 najhitreje rastoči sektor, ki uporablja energijo, in je zdaj največji porabnik energije.
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100